header

Elementen Ritueel

5 juli

In gedachte aan de geboortedag van Hazrat Inayat Khan gaan wij verder met de (4) door hem onderscheiden aspecten aan de kunst van de persoonlijkheid¹: 1. De handeling of beweging; 2. Het spreken; 3. De gedachten en 4. Het gevoel.

Ad 1. Handelen. Heel vaak heeft iemand voordat hij een woord heeft gesproken, een beweging gemaakt, die een schok veroorzaakte voor de subtiele fijngevoeligheid van degene die het ziet en die een mening over die persoon kan vormen nog vóór hij hem heeft leren kennen - alleen vanwege die beweging. Wanneer de kennis van het bewegen niet onderwezen is, niet begrepen is en iemands bewegingen niet beheerst worden, kunnen zij zo zijn dat ze een indruk op zijn geest maken en zijn hele wezen veranderen in een verkeerde persoonlijkheid.

Ad 2. Spreken. Hoe meer wij over het aspect van spreken begrijpen, des te meer zullen we weten dat er voor ieder woord een tijd en een plaats is. Alles wat we zeggen wat op zijn eigen plaats en passend is, zal goed zijn. De mensen denken daar over het algemeen niet over na. Dikwijls zijn ze openhartig, maar slaan er geen acht op wánneer ze spreken, wat ze zeggen en waar ze spreken. Iemand die geen beheersing heeft over zijn spreken, wordt een soort machine die maar doorgaat zonder dat er enige wilskracht achter staat. Als wij ons spreken beheersen, als wij weten hoe we een woord moeten gebruiken, kennen we de mysterieuze werking van het leven en hoe wij die het beste kunnen gebruiken.

Ad 3. Gedachten. Met goede gedachten vol medeleven wordt alles wat we spreken en doen vanzelf goed; we kunnen niet anders. Maar wat meestal gebeurt, is dat we er nooit aandacht aan geven in verband met anderen. Als er iets fout gaat ligt dat aan de ander. Het is heel eigenaardig, dat degene die het meest ongelijk heeft ook degene is, die het meest de fout bij anderen legt. Bovendien maakt onze ervaring ons zo pessimistisch, dat als iemand zegt: ‘Ik heb iemand ontmoet die is zo aardig, vriendelijk en goed’, wij beginnen te twijfelen. Onwillekeurig is onze eerste gedachte: ‘Kan dat waar zijn?’ Heeft iemand iets verkeerd gedaan, dan is iedereen vol belangstelling, omdat de mensen dat geloven. Als we altijd slechte ervaringen hebben, verwachten we ook nauwelijks dat er ooit iets goed kan zijn.

Ad 4. Gevoel. Het grote nadeel van de moderne beschaving is dat veel mensen denken dat het evenwichtig en praktisch is om vooral met hun hersenen te denken en om dingen te beredeneren. Voelen met je hart is niet praktisch, dat is geen gezond verstand. Daarom wordt iemand normaal en evenwichtig gevonden die in zijn hoofd leeft en degene wiens hart ontwikkeld is, wordt fanatiek en onpraktisch genoemd. Terwijl God liefde is, zou dus wie minder God in zich heeft praktischer zijn en wie meer God in zich heeft nergens voor deugen. Gevoelens er buiten houden, discussiëren, ter zake blijven en alleen de feiten noemen, beroven het leven van zijn schoonheid.

Tot slot: Je ziet altijd de fout van de ander, terwijl je die zelf ook hebt. Tegelijkertijd heb je al het andere eveneens, want alle Elementen zijn in je, zowel gemanifesteerd in het handelen, spreken, denken als voelen. Dit is wat wij door het Elementen Ritueel verder bestuderen en uitwerken.

¹ Khan, H.I., De kunst van de persoonlijkheid (hoofdstuk V), uit: Het voorrecht mens te zijn, Soefileringen, Panta Rhei, 2012

Het Elementen Ritueel is een disciplinaire bewustwordingsreis naar jezelf, de rust en vrede in jezelf en tegelijkertijd naar je doel, het een zijn met God. Het Elementen Ritueel is de Weg naar de Ziel. Voor meer informatie, zie: www.soefielementenritueel.nl.
De nieuwe bijeenkomst van de Mystieke ervaring van het Elementen Ritueel is op zaterdag 17 oktober 2020 om 14.00 uur (aanvang) tot 17:30 uur in de Universel Murad Hassil (inclusief helpen opruimen). Inloop vanaf 13:45 uur.
Schrijf de (oefen)data alsjeblieft in je agenda! Geïnteresseerd? Neem dan contact op via
info@soefielementenritueel.nl of zuleyha.lhs@gmail.com.

Dat wij door het Elementen Ritueel de Elementen in onszelf leren kennen en beheersen.
Hartelijke groeten en blijf gezond,
Daulat Rosdorff

5 juni

 

Dierbare Medepelgrim op het Soefipad,

In verband met het coronavirus gaat de bijeenkomst van de Mystieke ervaring van het Elementen Ritueel op zaterdag 27 juni 2020 niet door. Wel proberen wij een digitale bijeenkomst te organiseren. Daarnaast hopen wij u weer fysiek te kunnen ontmoeten op zaterdag 17 oktober 2020 om 14:00 uur (aanvang) in de Universel Murad Hassil te Katwijk aan Zee. Voor meer informatie: www.soefielementenritueel.nl.

De verdiepingsmiddag van het Soefi Elementen Ritueel op 22/2/20 had als onderwerp de kunst van de persoonlijkheid in relatie tot de Elementen. De komende maandbrieven gaan hier dieper op in. “In vroeger tijden hadden religieuze opvoeding en menselijke cultuur in alle vormen vooral de cultuur van de persoonlijkheid als hun centrale thema. Tegenwoordig wordt van ons verwacht dat we rekenen, aardrijkskunde, geschiedenis, taal en andere dingen leren, maar nooit de kunst van de persoonlijkheid, die van het grootste nut is in het leven. Nog afgezien van de spirituele betekenis zien we in ons dagelijks leven dat een verkoper die aangenaam, beleefd en welgemanierd is, succes heeft. Als hij geen manieren heeft, zal hij weerzin oproepen; hij mag allerlei mooie dingen in zijn winkel hebben, hij zal geen succes hebben. Als een ambtenaar op een kantoor, een secretaris of een opzichter een innemende persoonlijkheid heeft, een vriendelijk optreden, een sympathieke houding, dan zal hij ieders genegenheid winnen, alles zal gemakkelijk verlopen. Maar als hij de kunst van de persoonlijkheid mist, dan mag hij alle bevoegdheden hebben en kan hij een zeer kundig mens zijn, toch zullen de dingen niet gemakkelijk verlopen. Als deze kunst niet is ontwikkeld zal hij onaangenaam en vervelend zijn, zowel thuis als op het werk en mist hij heel veel.”¹

In deze tijd staat men onverschillig tegenover deze kunst, die wel degelijk rekening houdt met de gelijkheid van mensen. Hazrat Inayat Khan wijst erop dat dit betekent dat iedereen kan stijgen tot de hoogste noot, maar dat als de mens de weg van de minste weerstand kiest, hij zakt tot het niveau van de doorsneemens. Hij stelt verder dat vooral wanneer overal materialisme heerst en er niets is om aan te denken dan materie, de mens al weghoudt van de kunst van de persoonlijkheid. Als daar geen liefde voor is, dan wordt het menselijke wezen niets beter dan de lagere schepselen.

“Is een menselijk wezen groter dan een dier omdat hij rijkdom bezit of omdat hij veel boeken heeft gelezen of omdat hij veel geleerd heeft? Maakt dat hem groter als menselijk wezen? Nee, een mens is groter wanneer hij van een individu een persoon is geworden. Heel weinig mensen maken onderscheid tussen individualiteit en persoonlijkheid. Individualiteit is wat we met onze geboorte hebben meegebracht. We worden geboren als een afzonderlijke eenheid. Maar een persoonlijkheid is iets dat verworven wordt. Het is niet alleen iets dat we moeten leren om aangenaam te zijn voor anderen, maar het vervult ook het doel van het leven.

De kunst van de persoonlijkheid drukt zichzelf spontaan uit. Je hoeft niet op een speciale manier te handelen, je hoeft niet iets voor te wenden. Het is de uitdrukking van jezelf. Bewust of onbewust kan iemand zo’n manier van doen ontwikkelen. Je zou kunnen vragen: Als wij een persoonlijkheid hebben, waarom moeten we die dan ontwikkelen? Zelfs een diamant moet geslepen worden. Er zit licht in en toch is slijpen nodig om dat tot leven te wekken. Zo is dat ook met de persoonlijkheid.”¹

Het Elementen Ritueel is een disciplinaire bewustwordingsreis naar jezelf, de rust en vrede in jezelf en tegelijkertijd naar je doel, het een zijn met God. Het Elementen Ritueel is de Weg naar de Ziel. Voor meer informatie, zie: www.soefielementenritueel.nl. De nieuwe bijeenkomsten van de Mystieke ervaring van het Elementen Ritueel is op zaterdag 17 oktober 2020 om 14.00 uur (aanvang) tot 17:30 uur in de Universel Murad Hassil (inclusief helpen opruimen). Inloop vanaf 13:45 uur. Schrijf de (oefen)data alsjeblieft in je agenda! Geïnteresseerd? Neem dan contact op via info@soefielementenritueel.nl of zuleyha.lhs@gmail.com.

Dat wij door het Elementen Ritueel de Elementen in onszelf leren kennen en beheersen.
Hartelijke groeten en blijf gezond,
Daulat Rosdorff
¹ Khan, H.I., De kunst van de persoonlijkheid (hoofdstuk V), uit: Het voorrecht mens te zijn, Soefileringen, Panta Rhei, 2012

 

5 april

Dierbare Medepelgrim op het soefipad,

In verband met het coronavirus gaat de bijeenkomst van de mystieke ervaring van het Elementen Ritueel op zaterdag 18 april 2020 niet door. Wij hopen u echter weer te kunnen ontmoeten op zaterdag 27 juni 2020 om 14:00 uur (aanvang) in de Universel Murad Hassil te Katwijk aan Zee. Voor meer informatie: www.soefielementenritueel.nl

In deze bijzondere tijd wordt deze maandbrief verzorgd door Sitara Rosdorff, voormalig leider van het Soefi Elementen Ritueel met een overdenking bij de Universele Eredienst op 5 april 2020 met als onderwerp Palmpasen.

“De toespraak tijdens de dienst op Palmzondag in de Universel Murad Hassil kon helaas niet doorgaan door de dreiging van besmetting met het coronavirus. Palmpasen is een viering om over na te denken vanwege de diepe inhoud. De mensen, die de Genezer, de Prediker, de Profeet van toen verwelkomden, wilden een koning, zoals zij het zich voorstelden. De mensen legden hun mantels voor Hem neer over de weg, zodat Hij er overheen kon gaan. Zij stelden hun voorwaarden: Hij had zich te houden aan de kleren, de normen, die zij passend voor Hem vonden.

Houd je aan de voorwaarden van de menigte, dan kan je niets gebeuren. Jezus kwam Jeruzalem binnen. Eenvoudig en bescheiden zittend op een ezel en vergezeld van het veulen. In stille overgave aan de Eeuwige Vader kwam Hij met de goddelijke Boodschap. Barmhartigheid was Zijn doel, Liefde was Zijn uitgangspunt. Hij getuigde van het innerlijk Koninkrijk, het blijvende rijk in het menselijk hart, zo heel dichtbij. Zijn belang gold niet de materie, niet de macht over het volk, maar het weten van de Liefde, die de wereld omvat. Hij werd verkeerd begrepen door iedereen, ook door zijn geliefde volgelingen. Onbegrijpelijk was het voor de mensen om Hem heen: Er werd Hem een koningschap aangeboden, dat Hij weigerde.

Het onvergankelijke, dat was en is en zal zijn. Gebeurde het al eerder, dat zo vele mensen de betekenis van het zijn, van het leven overdachten? Er kan zich tijdens het leven van ons allemaal een dringende oproep aandienen. Een probleem, dat om een oplossing vraagt en leidt naar de betekenis van het ogenblik, van het hier en het nu. Nadenken moet, ware er niet de vele afleidingen die de betekenis van het ogenblik doen verstommen. Het is als een intoxicatie, een bedwelming. Voor de Soefi is de wereld een wijnpers, een bergplaats, waarin alle soorten van wijn verzameld zijn. Hij hoeft alleen maar te kiezen welke soort van wijn hij wil genieten en welke wijn hem de verrukking zal brengen, die het verlangen is van zijn ziel. Ondanks de bedwelming van twijfels, angsten en gehechtheden moet het streven zijn zich bewust te blijven van het Enige Wezen.

Er is een oosters gezegde: “In het mineralen rijk slaapt God, in het plantenrijk droomt Hij, in het dierenrijk wordt Hij wakker en in het mensen leven wordt Hij zich bewust van Zichzelf.” Het is het doel van de mens zich bewust te worden van zijn Schepper, van de werkelijkheid, van de eeuwigheid en vooral bewust te worden van zichzelf en de oneindige kracht, die leeft in zijn binnenste. In de mens leeft de eeuwigheid. God is. In Hem ontstaan de levensvibraties, door alle sferen heen, tot ze tenslotte, hier op aarde zich het sterkste verdichten en de zichtbare stoffelijke wereld vormen. De Geest van God doordringt dit alles. En hoe meer de Geest van God de stof doordringt, des te bewuster wordt die stof. De diepte van het zelf, de ziel, is een hoedanigheid van de Geest van God en met God verbonden.

Jezus kwam, zoals alle profeten, met de Boodschap van God. Hij stelde zich volledig open en wees op het belangrijke geestelijke voedsel van het weten van de Liefde en de Kracht, die voor ieder zonder onderscheid en verschil, in het eigen hart aanwezig is.

De teksten in de verschillende wereldgodsdiensten stemmen tot nadenken. Voortdurend gegeven door de Boodschappers van alle tijden. In een Hindoe Geschrift zei Krishna: “De Heer woont in de hartstreek van alle wezens.” De Boeddha heeft gezegd: “Weest gij lieden lichten voor uzelf.” En Zarathustra heeft gezegd: “Wanneer gij Mij wilt zien, trek dan de wereld in en gij zult bemerken, dat ik het begin ben van Uw weg en ook het einde.” De woorden van Salomo waren: ”Er is niets nieuws onder de zon.” Jezus zei: “Het koninkrijk van God is binnenin u.” Mohammeds woorden waren: “God is U nader dan Uw eigen halsslagader.”

Wat hebben wij aan de voorgaande zinnen in deze tijd van crisis? Het is goed om ons te realiseren, dat het leven eeuwigdurend is voor iedereen. De menselijke ziel was er, is er en zal er zijn. De ziel is in staat zich wijder te verbreiden dan een mens kan reizen, dieper te duiken dan de diepten, die een mens kan bereiken en hoger te stijgen, dan de mens voor mogelijk hield. Haar leven is vrijheid en zij kent slechts vreugde, haar natuur is vrede. De ziel kent geboorte noch dood. Het is de bedoeling om de levensmoed op te pakken en te beseffen, dat alle mensen met elkaar één heel grote familie vormen. Verbonden met elkaar in God. Met en zonder crisis.

Hazrat Inayat Khan, de Soefi mysticus, liet ons een gedicht na: “Ik zocht, maar kon U niet vinden; ik riep luide tot U, staande op de minaret; ik luidde de tempelklok bij het opgaan en ondergaan van de zon; ik baadde vergeefs in de Ganges; ik kwam teleurgesteld terug van de Kaäba; ik zag naar U uit op de aarde: ik speurde naar U in de hemel, mijn Geliefde, maar tenslotte vond ik U verborgen als een parel in de schelp van mijn hart.” Tot slot lezen wij in de Beker van Saki (5 april): ”God spreekt tot de oren van ieder hart, maar niet ieder hart hoort Hem.”
Sitara Rosdorff

Het Elementen Ritueel is een disciplinaire bewustwordingsreis naar jezelf, de rust en vrede in jezelf en tegelijkertijd naar je doel, het een zijn met God. Het Elementen Ritueel is de Weg naar de Ziel. Voor meer informatie, zie: www.soefielementenritueel.nl. De nieuwe bijeenkomsten van de Mystieke ervaring van het Elementen Ritueel zijn op zaterdag 27 juni 2020 en 17 oktober 2020 om 14.00 uur (aanvang) tot 17:30 uur in de Universel Murad Hassil (inclusief helpen opruimen). Inloop vanaf 13:45 uur. Schrijf de (oefen)data alsjeblieft in je agenda! Geïnteresseerd? Neem dan contact op via info@soefielementenritueel.nl of zuleyha.lhs@gmail.com. Dat wij door het Elementen Ritueel de Elementen in onszelf leren kennen en beheersen.
Hartelijke groeten,
Daulat Rosdorff

 

5 maart 2020

Dierbare Medepelgrim op het Soefipad,

Het lijkt inderdaad of – zoals experts beweren - het aantal natuurrampen en de daarmee de gevaren toenemen, denk aan aardbevingen (het Element Aarde), overstromingen (het Element Water), bosbranden (het Element Vuur) en stormen of orkanen (het Element Lucht). De Elementen laten hun krachten zien, maar misschien ook hun frustratie over de omgang van de mens met de natuur. Zo zijn er in de periode van voorbereiding op deze maandbrief meerdere stormen overgekomen. Twee kregen ook een naam mee: Dennis en Ciara, want het natuurgeweld wordt tegenwoordig gepersonaliseerd. En dat is niet gek, want de Elementen zien wij niet alleen om ons heen in de natuur, maar ook in de mens. Zo was ‘Dennis’ minder heftig dan ‘Ciara’. Alle Elementen zijn aanwezig in de mens. De vijf Elementen met hun eigenschappen zijn werkzaam in ons allemaal. Deze vormen de persoonlijkheid van een mens.

De kunst van de persoonlijkheid in relatie tot de Elementen was het onderwerp van de Verdiepingsmiddag van het Elementen Ritueel op 22 februari jl. Tijdens deze middag keken wij naar het verschil tussen individualiteit en persoonlijkheid en de verschillende aspecten en stadia van de persoonlijkheid. Hierover in een latere maandbrief meer. Na een inleiding hadden wij een Eigen Bewegingservaring van elk Element. Wij ervoeren door beweging - op onze eigen wijze - de eigenschappen van de Elementen die via de bijbehorende adem ons gevoel bepalen. De Aarde die vruchtbaar wordt als het Water krijgt, het Vuur (de Zon) nodig heeft om te laten groeien, de Lucht om verder te gedijen en het Ether om verbinding te hebben met alles en iedereen. Daarna keken wij hoe positieve en negatieve eigenschappen per aspect van de persoonlijkheid in relatie tot de ander gekoppeld zijn aan de Elementen en vulden hiervoor zelf een schema in wat wij gezamenlijk bespraken. Wij realiseerden ons opnieuw dat de adem en het Goddelijk Licht een cruciale rol spelen in hoe wij als persoon handelen, spreken, denken en voelen. “De richting van de adem toont verbinding met de Elementen. Deze verandert vele malen per dag. De ziener kent hierdoor de toestand van zijn eigen lichaam en geest, maar ook die van een ander. Krijgt hij tevens inzicht in het verleden, heden en de toekomst. Wanneer de ziener de richting kan zien die de ademhaling inneemt, kan hij de invloed van het Element zien. Door dit te verbinden met het specifieke probleem kan hij het effect en het resultaat van de omstandigheden ontdekken.” Misschien kun je dit schema (zie onderaan de pagina) zelf ook eens invullen?

Na een gezellige en ‘lekkere’ pauze inclusief haardvuur ondergingen wij een Geleide Elementen Meditatie. Deze ontspanning deed ons bewust worden waar en hoe de Elementen – met de adem en het Goddelijk Licht - in ons bezig zijn en ook verbonden zijn met de chakra’s.

Element

Aarde

Water

Vuur

Lucht

Ether

Invloed

Angst

Affectie

Woede

Humor

Verdriet

Met licht

Voorzichtigheid

Welwillendheid

IJver

Vreugde

Vrede

 

De vijf punten (chakra’s), die volgens de Soefi’s leiden naar een hoger bewustzijn, zijn de punt van de neus voor materiële bereiking (het geel van de Aarde); de brug van de neus voor wilskracht (het groene Water); het midden van het voorhoofd, het derde oog, voor hogere idealen (het rode Vuur); de fontanel, de kroon, voor mystieke afstemming (de blauwe Lucht) en het punt, dat boven de schedel ligt, voor abstracte gedachten (de grijze Ether).

Tot slot lieten wij de Elementen samenwerken. Ieder koos een Element dat hem/haar op dat moment het meeste aantrok en koos een ander Element (persoon) om mee samen te werken. Dit resulteerde in een tekening met beide Elementen in harmonie. Deze middag deed ons allen goed en uitzien naar de volgende bijeenkomst.

Het Elementen Ritueel is een disciplinaire bewustwordingsreis naar jezelf, de rust en vrede in jezelf en tegelijkertijd naar je doel, het een zijn met God. Het Elementen Ritueel is de Weg naar de Ziel.

Voor meer informatie, zie: www.soefielementenritueel.nl. De nieuwe bijeenkomsten van de Mystieke ervaring van het Elementen Ritueel zijn op zaterdag 18 april 2020, 27 juni 2020 en 17 oktober 2020 om 14.00 uur (aanvang) tot 17:30 uur in de Universel Murad Hassil (inclusief helpen opruimen). Inloop vanaf 13:45 uur. Schrijf de (oefen)data alsjeblieft in je agenda! Geïnteresseerd? Neem dan contact op via info@soefielementenritueel.nl of zuleyha.lhs@gmail.com.
Dat wij door het Elementen Ritueel de Elementen in onszelf leren kennen en beheersen.
Hartelijke groeten,
Daulat Rosdorff