header

Elementen Ritueel

5 november 2021

Dierbare Medepelgrim op het Soefipad,

Het onderwerp van deze maandbrief is ‘Liefde en Kracht’ in relatie tot de Elementen. Is het je wel eens opgevallen, dat we elkaar vaker sterkte wensen en maar zelden liefde. Misschien dat we in een brief eindigen met ‘liefs’, maar niet met liefde. Net zoals dag en nacht, actie en rust, ratio en gevoel hebben we kracht én liefde nodig in ons leven.

“Sommigen van ons zoeken naar liefde; dat vinden we in de God van barmhartigheid en mededogen. Sommigen van ons wensen kracht en macht; dat vinden we in de almachtige God”¹. Zowel liefde als kracht vinden we terug in aspecten van het Goddelijke, terug in de kenmerken van de Elementen.

“Zo is de uitdrukking van de mens meer indicatief voor zijn aard en karakter dan zijn vorm of kenmerken. In de Koran wordt gezegd dat de ogen en gebaren van de mens zullen bekennen wat hij in zijn hart probeert te verbergen. De kracht, de zwakte, de macht, de angst, het geluk, de vreugde, het onbehagen, de lof of verwijten, de liefde of haat - dit alles wordt getoond door de uitdrukking. Hoe beter iemand in staat is de uitdrukking te lezen, des te duidelijker kan hij karakters lezen. Dit laat zien dat er een mysterie schuilgaat achter trillingen. Er zijn bepaalde trillingen die onder bepaalde omstandigheden een bepaalde richting aannemen. Zichtbare tekenen van alle trillingen [red.: gevoelens en gedachten gekoppeld aan de Elementen] kunnen worden gezien in de bewegingen van de mens of in de uitdrukking van zijn gelaat.”² Maar ook in wat iemand zegt of doet. Wie de wet van vibraties kent, kent het leven.Kracht zit in alle Elementen. In het Element Aarde dat zorgt voor aardbevingen, in het Element Water dat overstromingen veroorzaakt, in het Element Vuur bij vulkaanuitbarstingen, in het Element Lucht dat kan zorgen voor orkanen en in het Element Ether dat alles doordringt.Liefde blijkt bij het Element Aarde o.a. door de groei van planten en bomen; ook is Water als voeding, Vuur in de vorm van warmte, Lucht in de vorm van zuurstof voor mensen en dieren of CO² voor planten en Ether die zorgt voor Licht nodig voor groei. Zowel Kracht als Liefde zijn beide van belang in het Leven. Net zoals er in de muziek hoge en lage tonen zijn. “In het begin van de menselijke schepping bestond er geen taal zoals we die nu hebben, maar alleen muziek. De mens uitte zijn gedachten en gevoelens voor het eerst door lage en hoge, korte en langdurige geluiden. De diepte van zijn toon toonde zijn kracht en macht, en de hoogte van zijn toonhoogte drukte liefde en wijsheid uit. De mens bracht zijn oprechtheid, onoprechtheid, neiging, afkeer, plezier of ongenoegen over door de verscheidenheid van zijn muzikale uitingen.”³ Hier zien we een verband met de Tonen van de Elementen. De lage toon (op de A) van de Mannen wijst op Kracht. De hogere Tonen van de Vrouwen op Liefde: A van de Aarde, O van het Water, I van het Vuur, U van de Lucht en OE van het Ether (op de C, Dis, Fis, A, C’).

In de Beker van Saki (30/9) staat: “Wanneer de stroom van liefde in zijn volle kracht stroomt, zuivert hij alles wat hem in de weg staat, zoals de Ganges, volgens de leer van de Ouden, al diegenen zuivert die zich in zijn heilige wateren storten.”
¹ Bron: Khan, H.I., Religious Gathekas, #2 The Belief in God; ² Bron: Khan, H.I., The Healing Papers, 1,4: Insight, 9: The Mystery of Expression; ³ Bron: Khan, H.I., Vol. 2, The Mysticism of Sound, 7. Music, Language

Wij hopen u weer fysiek te kunnen ontmoeten voor de Mystieke ervaring van het Elementen Ritueel op zaterdag 23 april 2022 in de Universel Murad Hassil te Katwijk aan Zee. NB: Dit is geen geplaceerd evenement: het tonen van een coronapas is verplicht.

Dat wij door het Elementen Ritueel de Elementen in onszelf leren kennen en beheersen.
Hartelijke groeten,
Daulat Rosdorff

Het Elementen Ritueel is een disciplinaire bewustwordingsreis naar jezelf, de rust en vrede in jezelf en tegelijkertijd naar je doel, het een zijn met God. Het Elementen Ritueel is de Weg naar de Ziel. Voor meer informatie, zie: www.soefielementenritueel.nl. De bijeenkomsten van de Mystieke ervaring van het Elementen Ritueel zijn op zaterdag 16 oktober 2021, 23 april 2022, 25 juni 2022 en 15 oktober 2022 van 14.00 uur (aanvang) tot 17:30 uur in de Universel Murad Hassil (inclusief helpen opruimen). Inloop vanaf 13:45 uur. Schrijf de (oefen)datum alsjeblieft in je agenda! Geïnteresseerd? Neem dan contact op via info@soefielementenritueel.nl of zuleyha.lhs@gmail.com. De verdiepingsmiddag van het Soefi Elementen Ritueel (alleen voor genodigden) is op 5 maart 2022 in de Ashrama te Naarden (dezelfde tijden).

 

5 oktober 2021

Dierbare Medepelgrim op het Soefipad,

In deze maandbrief volgt het 2e deel over het onderwerp ‘Woord en Stem’ in relatie tot de Elementen.

“Er is een taal, die de mens geleerd heeft van zijn intuïtie. Hij gaf namen aan alles, ingegeven door datgene wat elk ding hem suggereerde, hij noemde de dingen in overeenstemming met wat hij intuïtief voelde als hij ze zag en aanvoelde. En daarom vinden we, naarmate wij de oude talen dichter naderen meer en meer het psychologische geheim van suggestie; want ieder woord van de oude talen heeft een psychologische waarde, het suggereert een betekenis op een dusdanig diepe wijze, alsof het woord gekomen was als een reactie op datgene, wat het voorwerp aan een mens heeft gesuggereerd. Ons denkvermogen dat gevormd is door de nieuwe talen, die zeer beïnvloed zijn door de vermenging van verschillende talen, kan dat gevoel niet onderkennen en wij kunnen niet volledig dat gevoel waarderen, dat men kan vinden in een oude taal, dat niet alleen de uiterlijke betekenis suggereert, maar ook de natuur, het karakter en het mysterie van datgene waarmee het vereenzelvigd wordt.
Het is op dit principe dat mantra-yoga gefundeerd is. Woorden, die opwelden uit de intuïtie van de yogi’s en de denkers, woorden, die de betekenis overbrachten op de diepste wijze, zulke woorden werden verzameld voor het gebruik van de adepten [red.: leerlingen], die hen herhaalden en die geholpen werden, doordat zij ze herhaalden. Mantra-yoga wil zeggen, een wetenschap van het woord, van woorden, die heilig zijn en woorden, die iemand helpen in zijn geestelijke ontwikkeling. De yogi’s hebben volgens dit beginsel duizenden jaren gewerkt en hebben een groot mysterie gevonden in de macht van woorden.
De soefi’s van alle eeuwen hebben dit principe gevolgd door gebruik te maken van woorden die werkelijk een bepaalde betekenis suggereren, een betekenis die men tot uitdrukking wil brengen en tot een realiteit in het leven wil maken. Denk hierbij ook aan de Wazifa’s van de Elementen (Jelal Jemal voor de Aarde, Latifa voor het Water, Ikwan ul Safa voor het Vuur, Ya Shafi Ya Kafi voor de Lucht en Isq Allah Mabud Allah voor het Ether). Is het nodig de betekenis te weten van de heilige woorden die men herhaalt? Zeker, dat maakt het resultaat duizend maal groter. Het gesproken woord heeft een grotere invloed dan zwijgende concentratie, wanneer er achter dat woord een kracht is van concentratie en waarachtig gevoel. De suggestie van woorden, heilige woorden, maakt eerst een indruk op onze eigen geest, ons helpend die eigenschap, die deugd, die macht van inspiratie te ontwikkelen, welke door het woord wordt uitgedrukt.
Het mechanisme van het innerlijk wezen van mensen is zodanig dat ieder woord dat men zo veel keren herhaalt, iedere keer meer levend wordt, en het mechanisme van ons wezen aanzet om dat woord automatisch te blijven herhalen. Daarom gaat een heilig woord, dat iemand vijftien minuten herhaalt, dag en nacht door, de geest herhaalt het voortdurend. En wat deze herhaling ook doet, is, dat het weerspiegeld wordt op de Universele Geest en het Universele Mechanisme begint het dan automatisch te herhalen. Met andere woorden: wat de mens herhaalt, begint God te herhalen, totdat het verwezenlijkt wordt en een werkelijkheid is geworden op alle gebieden van bestaan.
Is het waar dat er gevaarlijke woorden bestaan? Zou het niet beter zijn wanneer de mensen daartegen gewaarschuwd werden? Er zijn zoveel gevaarlijke woorden, dat men er niet tegen waarschuwen kan. Ten einde woorden met een slechte invloed te vermijden, bestaat er in India een typische gewoonte onder een bepaald soort mensen. Wanneer zij bedoelen: ‘Toen je je niet goed voelde’, of ‘Toen je ziek was kwam ik je opzoeken’, zeggen zij: ‘Toen je vijanden zich niet goed voelden, kwam ik je opzoeken.’ Om bovengenoemde reden hebben de mystici van alle eeuwen grote waarde gehecht aan het mysterie van het woord, en elke adept, die volhard heeft op het pad van mantra-yoga, is altijd tot het verlangde resultaat gekomen.
Ongetwijfeld zijn ook volharding, geduld en geloof alle drie nodig wanneer men een mystiek werk tot stand wil brengen door de macht van herhaling.”
[Bron: Khan, H.I., Psychologie, VIII, Suggestie, Woord en Stem]

Het Elementen Ritueel is een disciplinaire bewustwordingsreis naar jezelf, de rust en vrede in jezelf en tegelijkertijd naar je doel, het een zijn met God. Het Elementen Ritueel is de Weg naar de Ziel. Voor meer informatie, zie: www.soefielementenritueel.nl. De bijeenkomsten van de Mystieke ervaring van het Elementen Ritueel zijn op zaterdag 16 oktober 2021, 23 april 2022, 25 juni 2022 en 15 oktober 2022 van 14.00 uur (aanvang) tot 17:30 uur in de Universel Murad Hassil (inclusief helpen opruimen). Inloop vanaf 13:45 uur. Schrijf de (oefen)datum alsjeblieft in je agenda! Geïnteresseerd? Neem dan contact op via info@soefielementenritueel.nl of zuleyha.lhs@gmail.com.

Dat wij door het Elementen Ritueel de Elementen in onszelf leren kennen en beheersen.
Hartelijke groeten,
Daulat Rosdorff

5 september 2021

 

Dierbare Medepelgrim op het Soefipad,

Het onderwerp van deze maandbrief is ‘Woord en Stem’ in relatie tot de Elementen (1e deel). “De toon van gesproken woorden, de muziek van een zin, suggereert dikwijls een betekenis, die geheel verschilt van de oorspronkelijke betekenis. Eenvoudige woorden zoals ‘ja’ en ‘nee’, hebben op verschillende toon gezegd, een verschillende betekenis, de muziek van een zin kan een ernstige gedachte vertolken of een sarcastische. Niet iedereen kan precies verklaren welke toon het is, die de betekenis verandert of welke muziek het is, die de zin van een gezegde wijzigt. … Maar wanneer wij dieper in het onderwerp doordringen, vinden we, dat iedere klinker een zeker gevoel uitdrukt. Denk hierbij ook aan de Tonen van de Elementen (de A van de Aarde, de O van het Water, de I van het Vuur, de U van de Lucht en de OE van het Ether). Deze uitdrukking van gevoel is de reden waarom namen en woorden, afgezien van hun betekenis, onbewust een invloed hebben op de spreker en op de luisteraar. Het is interessant om de betekenis van een woord aan te voelen. Waarom b.v. een bloem met het woord ‘bloem’ aangeduid wordt en waarom een steen, ‘steen’ genoemd wordt. Je kunt aan het geluid van het woord ‘steen’ horen, dat het iets hards is, het is stevig, en je kunt aan het woord ‘bloem’ horen dat het iets zachts is, iets moois.

Zij, die spreken zonder de kennis van de toon en muziek en zij, bij wie het aan intuïtie ontbreekt om hun gedachten en gevoelens uit te drukken in de juiste toon en op de juiste muzikale wijze, missen veel in het leven, want het neemt veel van de betekenis weg van hetgeen zij in hun gesprek willen uitdrukken en dikwijls suggereert het dan iets dat geheel verschilt van hetgeen zij hebben bedoeld. Je hoort heel dikwijls mensen zeggen: “Ik heb het hem gezegd, en gezegd en nog eens gezegd, maar hij wilde niet luisteren”, maar men besefte daarbij niet in welke toon en in welke muziek zij het hem hadden gezegd. Er is een psychologische reden, waarom hij niet wilde luisteren. Misschien was de toon niet de juiste, misschien was het niet de goede muziek.

De stem houdt een groot mysterie in zich verborgen. De stem van elk individu suggereert iets, niet alleen met betrekking tot zijn gedachten, gevoelens en daden, maar ook wat betreft zijn graad van evolutie, zijn verleden, heden en toekomst. Wanneer tien personen hetzelfde zeggen, zal je constateren dat elk van hen een verschillende betekenis ervan suggereert, die verder gaat dan de woorden zelf. Waar het woord de oren bereikt en verder niet, reikt het gevoel verder, tot in het hart. De stem is de drager van een betekenis, een gevoel; en zij zegt zo veel, dat, hoe meer men haar kan bestuderen, hoe meer men concludeert dat de stem van zeer grote betekenis is. Wanneer iemand zegt: ‘Ik heb het gezegd, maar het werd niet gehoord’, weet hij heel dikwijls niet, waarom het niet gehoord werd, nl. dat de reden daarvan in zijn stem lag. Het is niet wat hij zei, maar het was wat zijn stem overbracht. Niet iedereen zal het opmerken, maar iedereen zal het automatisch voelen. Een vriendelijk mens, een wreed mens, een wijs mens, een dwaas mens, een machtige persoonlijkheid, een zwak mens, zij tonen allen hun toestand in hun stem. Het zou geen overdrijving zijn te zeggen, dat de stem van een mens soms iets geheel anders tot uitdrukking brengt dan wat hij zegt in woorden.

Wanneer wij naar het geheim van de taal zoeken in de geschiedenis van de talen, dan vinden we dat vele talen tot ons zijn gekomen van zeer weinige oude talen. Maar als we verder gaan dan tot waar de geschiedenis reikt, dan zullen we vinden dat alle talen zijn gekomen van één Taal, een taal, die het menselijk ras gekend heeft vanaf zijn wieg.” Hierover meer in het 2e deel.

¹ Bron: Khan, H.I., Psychologie, VIII, Suggestie, Woord en Stem

Het Elementen Ritueel is een disciplinaire bewustwordingsreis naar jezelf, de rust en vrede in jezelf en tegelijkertijd naar je doel, het een zijn met God. Het Elementen Ritueel is de Weg naar de Ziel. Voor meer informatie, zie: www.soefielementenritueel.nl. De eerste nieuwe bijeenkomst van de Mystieke ervaring van het Elementen Ritueel is (D.V.) op zaterdag 16 oktober 2021 van 14.00 uur (aanvang) tot 17:30 uur in de Universel Murad Hassil (inclusief helpen opruimen). Inloop vanaf 13:45 uur. Schrijf de (oefen)datum alsjeblieft in je agenda! Geïnteresseerd? Neem dan contact op via info@soefielementenritueel.nl of zuleyha.lhs@gmail.com.

Dat wij door het Elementen Ritueel de Elementen in onszelf leren kennen en beheersen.
Hartelijke groeten, Daulat Rosdorff