header

Elementen Ritueel

5 november 

Dierbare Medepelgrim op het Soefipad,

Wij hopen u te ontmoeten tijdens de Digitale Bijeenkomst van het Elementen Ritueel op zaterdag 21 november 2020 van 14:00 tot ca. 15:00 uur. Het onderwerp is (zelf)beheersing. Deze maandbrief gaat hier al op in.

Geweld, boosheid en ongeduld door onvrede, onzekerheid en spanning lijken mede door Covid-19 duidelijker aanwezig in ons huidige bestaan. In dit kader is het interessant om in het boekje ‘Karakter en Persoonlijkheid’¹ van Hazrat Inayat Khan te lezen over zelfbeheersing. Zo zegt hij: “Het is zeer noodzakelijk om in het dagelijks leven, bij spreken en handelen meester te blijven van zijn woorden en daden. Immers, door een innerlijke opwelling gedreven spreekt iemand vaak automatisch een woord, waarvan hij later inziet, dat hij het beter niet of op een andere manier had moeten zeggen. Hetzelfde kan het geval zijn met een handeling. Men heeft soms, na iets gedaan te hebben, het gevoel: Ik had het niet moeten doen of ik had het anders moeten doen. Wanneer echter eenmaal iets gedaan is, is het te laat om het anders te doen.

De mens heeft van nature een innerlijke drang om zich te uiten. Deze drang stoot, om zo te zeggen, het woord naar buiten vóór men erover heeft nagedacht. Dit alles zijn tekenen van gebrek aan zelfbeheersing en bovendien van zenuwachtigheid. Dikwijls tracht iemand een ander reeds te antwoorden vóór deze nog heeft uitgesproken; vóór de vraag volledig is gesteld, wordt het antwoord reeds gegeven. Zo’n antwoord op een onvolledig uitgesproken gedachte is vaak onjuist. In zulke gevallen gebeurt het meestal, dat iemand de dingen, die van buitenaf komen, te zeer ter harte neemt, en ze dieper in zijn wezen laat doordringen dan goed is. Op deze wijze wordt iemand overgevoelig en daardoor nerveus.

Om bij alles wat men in het dagelijks leven doet, zelfbeheersing te betrachten, is het het beste om in zijn natuur een zeker mate van onaandoenlijkheid te ontwikkelen. Ieder woord, dat tot iemand wordt gesproken, behoeft niet als zo gewichtig te worden opgevat, dat iemands gehele wezen daardoor van streek wordt gebracht, zijn evenwicht er door wordt verstoord en zijn wilskracht vernietigd. Er zijn dingen, die belangrijk zijn, doch er zijn in iemands dagelijks leven vele dingen, waar het niet erg op aankomt, terwijl men er toch vaak toe neigt hierop een overmatige nadruk te leggen. Onafhankelijkheid wordt verkregen door onaandoenlijkheid. Dit betekent niet, dat men geen acht zou moeten slaan op wat iemand doet of zegt. Het betekent alleen, dat men onderscheid moet maken tussen belangrijke en onbelangrijke dingen in het dagelijks leven; dat ieder nodig en onnodig ding niet zoveel eisen moet van iemands aandacht, gedachten en gevoelens.

Economie wordt tegenwoordig onderwezen, maar geestelijke economie is de hoofdzaak bij religie. Alles wat iemand zegt of doet, alles wat hij denkt en voelt, vergt enige inspanning van zijn geest. Het is verstandig om elke kans om zijn evenwicht te verliezen, te vermijden. Men moet kalm maar toch krachtig stand houden tegen alle invloeden, die iemands leven kunnen verstoren. Van nature is men geneigd zich te verweren tegen elke aanval, die van buiten komt; maar daardoor verliest men zijn evenwicht. Zelfbeheersing is daarom de sleutel voor alle welslagen en geluk.” Geestelijke economie is een deugd, wanneer het de harmonie bewaart.

De oefening van zelfbeheersing vinden wij ook terug in het Soefi Elementen Ritueel. De Stappen, Tonen en de Houdingen van de Elementen Aarde, Water, Vuur, Lucht en Ether dienen in afstemming en met zelfdiscipline zo perfect mogelijk uitgevoerd te worden om recht te doen aan de symbolische betekenis van het ritueel: een reis via kennis, overgave, ontvangen, verwerken en doorgeven naar de Stilte van het ware Zelf.²

¹Khan, H.I., Karakter en Persoonlijkheid (Character-Building, The Art of Personality), 1982, Leidse Soefi Stichting, Den Haag ²Bericht 1/4/5: https://bit.ly/2HUqItJ

Het Elementen Ritueel is een disciplinaire bewustwordingsreis naar jezelf, de rust en vrede in jezelf en tegelijkertijd naar je doel, het een zijn met God. Het Elementen Ritueel is de Weg naar de Ziel. Voor meer informatie, zie: www.soefielementenritueel.nl. De nieuwe bijeenkomsten van de Mystieke ervaring van het Elementen Ritueel zijn op zaterdag 21 november 2020 (digitaal), 17 april 2021, 19 juni 2021 en 16 oktober 2021 van 14.00 uur (aanvang) tot 17:30 uur in de Universel Murad Hassil (inclusief helpen opruimen). De Verdiepingsmiddag vindt plaats op 6 maart 2021 van 14:00 uur (aanvang) tot 17:30 uur in de Asharma te Naarden. Inloop vanaf 13:45 uur. Schrijf de (oefen)data alsjeblieft in je agenda! Geïnteresseerd? Neem dan contact op via info@soefielementenritueel.nl of zuleyha.lhs@gmail.com.

Dat wij door het Elementen Ritueel de Elementen in onszelf leren kennen en beheersen.
Hartelijke groeten,
Daulat Rosdorff

 

5 oktober

Dierbare mede-pelgrim op het soefipad,
In deze tijd moeten wij bepaalde vrijheden opofferen om uit de coronacrisis te komen. We kunnen – van jong tot oud - niet meer alles zomaar doen. Wij worden ook daadwerkelijk gedwongen bepaalde dingen in meer of mindere mate los te laten. In de Soefiterminologie wordt dat onthechting genoemd. Hazrat Inayat Khan heeft hier een mooi verhaal over geschreven:

“Er was eens een koning. Deze koning van Baluchistan ging naar een murshid[geestelijk leraar] met de wens om iets van hem te leren. Hij vroeg hem: ‘Wilt u mij aannemen als één van uw discipelen [leerlingen]? Ik zou zo graag uw nederige dienaar worden in plaats van langer op mijn troon te verblijven.’ De murshid stemde er in toe hem op proef aan te nemen en zei: ‘Goed, maar je eerste taak zal zijn om het huisvuil te verzamelen en op een vuilstort buiten te stad te brengen.’

Nu was het zo, dat alle discipelen van de murshid wisten dat de koning van Baluchistan een koning was die vrijwillig afstand had gedaan van zijn troon. Hij was niet verbannen en had niet hoeven weggaan uit zijn koninkrijk. Hij had zijn land met opzet verlaten om leerling van deze murshid te worden. De discipelen voelden daarom met hem mee toen zij zagen hoe hij op deze manier werd getest. In de loop van de tijd vroegen zij allemaal aan de murshid: ‘Ik smeek u, verlangt u deze opdracht niet meer van hem; hij doet het al zo’n tijd!’ Maar steeds was het antwoord van de murshid: ‘Hij is nog niet klaar voor initiatie [inwijding].’ Tegen één leerling die over de kwestie door ging, zei hij uiteindelijk: ‘Goed, je mag hem testen op een manier waarvan jij vindt dat het eerlijk is.’

Dus op een dag toen de koning zijn mand met vuilnis droeg, liep een van de jonge mannen tegen hem aan. Hierdoor viel de hele inhoud uit de mand op de grond. De koning keek hem aan en zei: ‘Als ik nog koning zou zijn, zou ik als een koning reageren. Maar omdat ik dat nu niet meer ben, moet ik natuurlijk niet boos worden, maar mijn kalmte bewaren.’ Daarop verzamelde hij al het afval, deed het terug in de mand en droeg het alsnog naar de vuilstort.

Hiervan werd verslag gedaan bij de murshid die zei: ‘Heb ik je niet verteld, dat hij er nog niet klaar voor is?’ Na enige tijd ging een van de leerlingen opnieuw naar de leermeester en vroeg hem om goed te zijn voor de voormalige koning en hem een andere taak te geven. Maar de leermeester antwoordde: ‘Stel hem nogmaals op de proef.’ Zodoende moest de koning dezelfde ervaring weer ondergaan. Deze keer zei de koning geen woord, maar keek de belediger alleen voor een moment aan. Vervolgens verzamelde hij het afval weer, deed het in de mand en vervolgde zijn weg. Toen dit verslag ook aan de murshid was uitgebracht, zei deze opnieuw: ‘Hij is er nog niet klaar voor!’ Daarna werd hetzelfde een derde keer uitgevoerd. Deze keer zweeg de koning niet alleen, maar verzamelde het afval zonder ook maar te kijken naar de persoon die de mand omvergeworpen had. Toen de murshid dit hoorde, zei hij: ‘Nu is de tijd gekomen voor de initiatie.’”¹

In dit geval was het een lesje onthechting van het ego met al zijn eisen en wensen. Dit loslaten vinden wij ook terug in het Soefi Elementen Ritueel. Tijdens het Wervelen laten wij alle kenmerken (emoties en gevoelens) van de Elementen Aarde, Water, Vuur, Lucht en Ether los en komen wij nader tot de kern, het wezen van God.

Dat wij door het Elementen Ritueel de Elementen in onszelf leren kennen en beheersen
Hartelijke groeten,
Daulat Rosdorff

voetnoot: ¹ Rosdorff, S., Het Verhalenpaleis, Oude verhalen en hun betekenis, https://www.boekenbestellen.nl/

Het Elementen Ritueel is een disciplinaire bewustwordingsreis naar jezelf, de rust en vrede in jezelf en tegelijkertijd naar je doel, het een zijn met God. Het Elementen Ritueel is de Weg naar de Ziel. Voor meer informatie, zie: www.soefielementenritueel.nl. De nieuwe bijeenkomsten van de Mystieke ervaring van het Elementen Ritueel zijn op zaterdag 17 oktober 2020, 17 april 2021, 19 juni 2021 en 16 oktober 2021 van 14.00 uur (aanvang) tot 17:30 uur in de Universel Murad Hassil (inclusief helpen opruimen). De Verdiepingsmiddag vindt plaats op 6 maart 2021 van 14:00 uur (aanvang) tot 17:30 uur in de Asharma te Naarden. Inloop vanaf 13:45 uur. Schrijf de (oefen)data alsjeblieft in je agenda! Geïnteresseerd? Neem dan contact op via info@soefielementenritueel.nl of zuleyha.lhs@gmail.com.

 

5 september

De kunst van de persoonlijkheid bestaat uit het leren controleren van hevige en diepe gevoelens, die anders het handelen, spreken en de gedachten van een mens geheel beheersen. Toen Jezus tegen de vissers zei: “Komt achter mij aan en ik zal jullie vissers van mensen maken”, zei hij in feite tegen deze mannen, die volledig in beslag werden genomen door de visvangst aan de zeekust: “Ik zal jullie de kunst van de persoonlijkheid leren”.

Wat raakt de mensen bij het zien van de beeltenis of het horen van de naam van de boodschapper van hun religie? Zijn het de leringen? Wat hen raakt is de persoonlijkheid van de boodschapper van God. Zijn persoonlijkheid heeft die diepe indruk gemaakt, die blijft en nooit uitgewist kan worden. De vissers met wie Jezus omging waren nog niet in staat de grootheid van de meester te beseffen en er nog niet aan toe om de boodschap die hij bracht te begrijpen, maar waren steevast gefascineerd door zijn tegenwoordigheid en onder de indruk van zijn persoonlijkheid. Wat was het dat zo’n indruk maakte? Het was niet de nieuwe leer die ze ontvingen, het was zijn voorbeeld voor hun ogen.

De soefi’s van alle tijden beschouwden - de kunst van de persoonlijkheid - van het grootste belang. De wijzen uit alle tijden dachten dat God zich openbaarde in de gestalde van de mens, die zich ontwikkelde van een individu tot een persoon en dat daarin de vervulling ligt van het doel van het leven. Religie onderwijst de mens om tot een persoonlijkheid te worden, want niet ieder mens is een persoonlijkheid. De vraag is waarin het geheim van de kunst van de persoonlijkheid ligt. Dit zit in het verschil tussen slavernij en meesterschap. In de eerste toestand komen we van nature, de volgende wordt teweeggebracht door ontwikkeling van de persoonlijkheid.

Hoe leren we de kunst van de persoonlijkheid? Op dezelfde manier als je de kunst van schilderen of tekenen leert. Eerst leer je een rechte lijn trekken, een cirkel en een boog. Bij het aanleren van de kunst van de persoonlijkheid leer je hoe je iets zegt en hoe je iets niet zegt, hoe je vermijdt iets te zeggen en hoe je iets zegt zonder het te zeggen. Daarna leer je de kunst van licht en schaduw. Hoe je een bepaald deel in de conversatie wegstopt en een ander deel naar voren haalt. Vervolgens is er het kleurgebruik. Er is een grote variëteit aan kleuren. Ieder gevoel, iedere gedachte en ieder idee heeft zijn kleur. Denk hierbij ook aan de Elementen en de betekenis van het Soefi Elementen Ritueel. Als iemand weet hoeveel kleuren er zijn en die toepast bij alles wat hij zegt en doet in het leven, dan wordt dit een kunst: de kunst van de persoonlijkheid.

Er zijn vier stadia waardoor je de kunst van de persoonlijkheid ontwikkelt:

  1. Iemand wordt attent en begint daarom zijn gedachten te observeren om zijn daden te bezien;
  2. Iemand observeert niet alleen zijn gedachten en daden, maar kan ze ook beheersen;
  3. Van iemand gaat een spontane golf van sympathie uit, zijn houding is van nature hartelijk en zijn persoonlijkheid is aantrekkelijk en wordt een zegen en
  4. Het stadium waarin het de kunstenaar geen inspanning kost om de kunst van de persoonlijkheid te verwezenlijken. De kunstenaar wordt zelf tot kunst en alles wat hij doet wordt een prachtig schilderij.

Dat wij door het Elementen Ritueel de Elementen in onszelf leren kennen en beheersen.
Hartelijke groeten,
Daulat Rosdorff
¹ Khan, H.I., De kunst van de persoonlijkheid (hoofdstuk V), uit: Het voorrecht mens te zijn, Soefileringen, Panta Rhei, 2012

Het Elementen Ritueel is een disciplinaire bewustwordingsreis naar jezelf, de rust en vrede in jezelf en tegelijkertijd naar je doel, het een zijn met God. Het Elementen Ritueel is de Weg naar de Ziel. Voor meer informatie, zie: www.soefielementenritueel.nl. De nieuwe bijeenkomsten van de Mystieke ervaring van het Elementen Ritueel zijn op zaterdag 17 oktober 2020, 17 april 2021, 19 juni 2021 en 16 oktober 2021 om 14.00 uur (aanvang) tot 17:30 uur in de Universel Murad Hassil (inclusief helpen opruimen). Inloop vanaf 13:45 uur. 6 maart 2021 vindt de Verdiepingsmiddag plaats in de Asharma te Naarden. Schrijf de (oefen)data alsjeblieft in je agenda! Geïnteresseerd? Neem dan contact op via info@soefielementenritueel.nl of zuleyha.lhs@gmail.com.