header

Elementen Ritueel

5 november

Dierbare Medepelgrim op het Soefipad,
Wij heten je graag weer welkom tijdens de Verdiepingsmiddag van het Elementen Ritueel op zaterdagmiddag 2 maart 2024 in de Ashrama te Naarden. Nieuwe deelnemers kunnen contact opnemen.

Met het oog op de huidige wereldsituatie is het onderwerp deze keer de kernzin van elke maandbrief: “Het Elementen Ritueel is een disciplinaire bewustwordingsreis naar jezelf, de rust en vrede in jezelf en tegelijkertijd naar je doel, het een zijn met God. Het Elementen Ritueel is de Weg naar de Ziel.”

“Heel vaak is men geneigd te denken dat alleen studie, meditatie en gebed iemand op de weg kunnen brengen die naar het doel leidt. Maar we moeten begrijpen dat er veel gedaan kan worden door actie. Weinigen weten inderdaad welke macht elke handeling op iemands leven heeft: welke macht een juiste handeling kan geven en welk effect een verkeerde handeling kan hebben. Mensen zijn vooral bezig met wat anderen van hun daden vinden, in plaats van met wat God van hen denkt.

Als je zou weten welk effect een daad op jezelf heeft, zou je begrijpen dat hoewel een moordenaar aan de handen van de politieagent is ontsnapt, de moordenaar niet is ontsnapt aan de fout die hij of zij heeft begaan. Je kunt jezelf niet ontlopen. De grootste rechter zit in je eigen hart. Je kunt je daden niet voor jezelf verbergen. Het is ongetwijfeld moeilijk, bijna onmogelijk, om de daden van een ander te beoordelen, omdat men de toestand van een ander niet kent. Je kunt jezelf het beste beoordelen. Mensen, hoe slecht ook, zijn niet blij met zichzelf met hun verkeerde daden. Als je een moment tevreden bent, zal dit plezier niet voortduren.

Je zou je kunnen afvragen: wat is goed en wat is fout? Niemand kan een daad als goed of fout bestempelen. Maar er schuilt een natuurlijk gevoel in onszelf, dat onderscheid maakt tussen goed en kwaad, rechtvaardig of onrechtvaardig, een gevoel dat zelfs bij het kind aanwezig is. Je ziet de lijn en kleur in kunst of decoratie. Je ziet of het tafelkleed niet recht op tafel ligt en of een lijn die recht zou moeten zijn, niet recht is. Zelfs een kind weet wanneer dingen harmonieus moeten zijn in lijn en kleur; een kind houdt normaal gesproken van harmonie in lijn en kleur. In het hart van ieder mens schuilt een natuurlijke neiging, het natuurlijke instrument dat de metselaars gebruiken bij het bouwen van een huis.

Verschillende religies hebben een verschillende moraal onderwezen die geschikt was voor de veelheid van die tijd. Ongetwijfeld moet de wet van de massa [red.: menigte] worden gerespecteerd, maar de werkelijke opvatting van goed en kwaad houdt verband met iemands diepste zelf. De ziel is niet tevreden met wat niet juist is. De voldoening van de ziel ligt altijd in iets dat haar volkomen geluk schenkt. De hele methode is niet alleen gebaseerd op de beoefening van het denken, maar ook van het handelen. Alle religies zijn niet alleen gebaseerd op de waarheid, maar ook op actie. Dingen die materieel of spiritueel zijn, zijn door actie tot stand gebracht. Voor de mysticus is actie daarom het allerbelangrijkste.” ¹

Allemaal denken we wel eens: had ik dat niet anders kunnen aanpakken? Hoe zal ik het de volgende keer doen? Door het Soefi Elementen Ritueel leren wij over de werking van de Elementen Aarde, Water, Vuur, Lucht en Ether in onze acties. Hoe daarmee om te gaan en terug te gaan naar ons diepste zelf. De getoonde afbeelding is een dankbetuiging aan Hidayat Inayat Khan [red. locatie: Cheragskamer, Murad Hassil], die het Soefi Elementen Ritueel mede vormgaf, waardoor de droom van zijn vader Hazrat Inayat Khan werkelijkheid werd! ²

Het Elementen Ritueel is een disciplinaire bewustwordingsreis naar jezelf, de rust en vrede in jezelf en tegelijkertijd naar je doel, het een zijn met God. Het Elementen Ritueel is de Weg naar de Ziel. Voor meer informatie, zie: www.soefielementenritueel.nl. De komende bijeenkomsten van de Mystieke ervaring van het Elementen Ritueel zijn op zaterdagmiddag 20 april, 22 juni en 19 oktober 2024 van 14.00 uur (aanvang) tot 17:30 uur in de Universel Murad Hassil (inclusief helpen opruimen). De Verdiepingsmiddag vindt plaats op 2 maart 2024 van 14:00 uur (aanvang) tot 17:30 uur in de Ashrama te Naarden. Inloop vanaf 13:45 uur. Geïnteresseerd? Neem dan contact op via info@soefielementenritueel.nl of zuleyha.lhs@gmail.com. Als je niet kan, wordt afmelden op prijs gesteld. Zet de data alsjeblieft in je agenda.

Hartelijke groeten, Daulat Rosdorff

¹ Khan, H.I., Social Gathekas, 20. Sufi Mysticism, VI: The Way Reached by Harmonious Action; ² Soefi Elementen Ritueel: symboliek > symboliek van de elementen

 

5 oktober

Dierbare Medepelgrim op het Soefipad,
Het onderwerp van deze maandbrief is ‘hoe te functioneren in het dagelijks leven?’ Het is interessant om te kijken hoe de Elementen onze persoonlijkheidstijl beïnvloeden. Volgens bepaalde leiderschapstheorieën kan er onderscheid worden gemaakt tussen een zaak- en een mensgerichte stijl. Een zaakgerichte stijl is een meer directieve stijl, die goed inzetbaar is in crisissituaties. Een mensgerichte stijl is gericht op samenwerking. (1) Lucht en Aarde zijn zaakgericht en Vuur en Water mensgericht. Daarnaast nemen Lucht en Vuur meer risco/leiding dan Aarde en Water. Met andere woorden: alle Elementen hebben hun eigen eigenschappen, waarmee wij rekening dienen te houden!

Kijken we naar ander onderzoek dan zien wij dat een bevredigend, zelfs langer leven afhangt van karaktereigenschappen als de mate van vriendelijkheid en zelfdiscipline. (2) Ook Hazrat Inayat Khan gaat veelvuldig in op de manier hoe wij met anderen omgaan. Hij wijst op het belang van consideratie. Bij de betekenis van consideratie vind je o.a. plooibaarheid, toegeeflijkheid, meegaandheid, hoogachting, flexibiliteit, overweging en inschikkelijkheid. We zien deze eigenschappen vooral terug bij het Element Ether. Aan de andere kant kan de Aarde over ‘iets zand gooien’, Water langs ‘iets heen vloeien,’ Vuur de zaak doen verbranden tot as; niets blijft over en Lucht over ‘iets heen scheren’; zonder consequenties.

Niet zo lang geleden bevond ik mij in een situatie, waarin plotsklaps de sfeer veranderde van ‘goed (vrede) naar kwaad (boosheid)’. Ik vertelde toen de werktip van Ben Tiggelaar (d.d. 18/9/23 op BNR) over het s-frame en het i-frame (namelijk de regels van/voor het systeem en van/voor het individu), die in harmonie/balans moeten functioneren. Het ene kan niet zonder het ander. Het individuele belang en het maatschappelijk belang hangen – hoe je het ook went of keert – met elkaar samen.

Zoals Hazrat Inayat Khan (HIK) zegt: “Het leven is één voortdurende strijd, en slechts één ding kan deze strijd verlichten: aandacht voor anderen, wederkerigheid en geven en nemen van het goede, in plaats van egoïsme.” Aan zijn leerlingen geeft hij het volgende mee: “Een belangrijk ding in het leven van een student is het leiden van een leven in evenwicht tussen activiteit en rust, in regelmaat. Niet te veel werk en ook niet te veel rust: een balans tussen activiteit en rust. … Daarom moet ons leven zo evenwichtig mogelijk zijn. Daarnaast moet er bij het eten en drinken een zekere mate van gematigdheid bestaan,... en een soort overweging vanuit meditatief oogpunt. Omdat voor de geestelijke groei het ene voedsel meer wordt aanbevolen dan het andere.” (3)

In veel gevallen blijkt het magnetisme van de geest krachtiger te zijn dan fysiek magnetisme. De geest kan worden onderverdeeld in vijf aspecten: waarneming, creativiteit, redeneren, geheugen en gevoel. Een serieuze manifestatie van deze kwaliteit is tact. Het is in essentie hetzelfde als humor (vertaling van ‘wit’); wanneer humor wordt ontwikkeld, wordt het tact. Iedereen kan voelen, denken, spreken en handelen, maar niet iedereen is altijd tactvol. [De vertaling van Engelse term ‘wit’, die HIK gebruikt, is zowel verstand/wijsheid als geestigheid/gevatheid.] Het vergt levenslange studie en oefening om tactvol te zijn, en zelfs als iemand op het laatste moment van zijn leven tactvol wordt, is het de moeite waard. Het magnetisme van een tactvol persoon gaat verder dan woorden. Elk woord en elke beweging van hem, elke actie van hem zal invloed hebben op degenen die hij ontmoet, want hij is niet alleen een attent persoon; hij is de overweging zelf. (4)

Kijken wij nu naar wat het Soefi Elementen Ritueel doet ten aanzien van de natuur en het milieu voor mens en dier. Dan is het antwoord dat alle Elementen, Aarde, Water, Vuur, Lucht en Ether het Respect krijgen, dat zij continu in alle eeuwigheid verdienen. In het onderdeel ‘Binnenkomst en Offeren’ komt dit expliciet naar voren. Het Soefi Elementen Ritueel zal juist ook in deze tijd, waarin duurzaamheid steeds meer aandacht krijgt/van belang wordt, de Elementen, waaruit alles is opgebouwd blijven hoogachten.
Hartelijke groeten, Daulat Rosdorff

¹ https://www.desteven.nl/leiderschapsontwikkeling/leiderschapskwaliteiten/leiderschapsstijlen; ² https://www.metronieuws.nl/lifestyle/health-mind/2023/09/eigenschap-psycholoog-lang-leven-karakter/; ³ Khan, H.I., The Message Papers, Five Things Necessary for a Student, Balance; ⁴ Khan, H.I., The Healing Papers,1,1: Magnetism, 3: The Magnetism Of The Mind

Het Elementen Ritueel is een disciplinaire bewustwordingsreis naar jezelf, de rust en vrede in jezelf en tegelijkertijd naar je doel, het een zijn met God. Het Elementen Ritueel is de Weg naar de Ziel. Voor meer informatie, zie: www.soefielementenritueel.nl. De komende bijeenkomsten van de Mystieke ervaring van het Elementen Ritueel zijn op zaterdagmiddag 7 oktober 2023 en in 2024: 20 april, 22 juni en 19 oktober 2024 van 14.00 uur (aanvang) tot 17:30 uur in de Universel Murad Hassil (inclusief helpen opruimen). De Verdiepingsmiddag vindt plaats op 2 maart 2024 van 14:00 uur (aanvang) tot 17:30 uur in de Ashrama te Naarden. Inloop vanaf 13:45 uur. Geïnteresseerd? Neem dan contact op via info@soefielementenritueel.nl of zuleyha.lhs@gmail.com. Als je niet kan, wordt afmelden op prijs gesteld. Zet de data alsjeblieft in je agenda.

 5 september

Deze maandbrief is het 2e deel over invloed of beïnvloeding. We waren gebleven bij het ideaal. Het belangrijkste ideaal van de soefischool is om die volmaaktheid te bereiken die Jezus Christus in de Bijbel onderwees: "Wees volmaakt zoals uw Vader in de hemel volmaakt is."² Dus laat niets of niemand je van je pad afleiden. Ja het is een smal pad, maar daardoor des te interessanter: “Gaat in door de enge poort, want wijd is (de poort) en breed de weg, die tot het verderf leidt, en velen zijn er die daardoor ingaan; want eng is de poort, en smal de weg, die ten leven leidt en weiningen zijn er, die hem vinden (Matth. 7: 13 – 14).” En zoals wij lezen in de Bijbel: “En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want van U is het Koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid, tot in eeuwigheid, Amen (Matth. 6: 9 – 13).”

Daarmee komen wij tot slot op het laatste punt, dat Inayat Khan helder analyseert: “Heel vaak ontmoet je een persoon wiens contact je rusteloos en nerveus maakt. De reden is dat die persoon niet rustig is, niet kalm en het is niet gemakkelijk om kalm te blijven en je kalmte te bewaren in de aanwezigheid van een rusteloze, geagiteerde persoon. De leer van Christus is: ‘Weersta het kwaad niet’ en dat betekent: ‘Reageer niet op de onrustige toestand van een rusteloos persoon.’ Het is net als deelnemen aan het Vuur dat iemand zal verbranden.”³ Laat ons leren van deze woorden: “Dit betekent dat als iemand zich verzet of een strijd wil voeren elke keer dat iets in een andere persoon verkeerd of onrechtvaardig lijkt, hij zijn kracht zal verliezen. Want de competente generaal is niet degene die altijd aanvalt. De bevoegde generaal is degene die standvastig in de verdediging staat. Zijn succes is zekerder dan dat van degene die voortdurend aanvalt. Heel vaak zie je in het dagelijks leven dat je, door je geduld te verliezen met iemand die de zijne al kwijt is, niets wint, maar alleen het pad van de domheid bewandelt. Wie voldoende zelfbeheersing heeft om stand te houden op het moment dat de ander in de war is, wint uiteindelijk. Niet hij die honderd woorden hardop heeft ge-sproken, heeft gewonnen, maar hij die misschien maar één woord heeft gesproken.”⁴ “Het kwaad weerstaan ​​is Vuur sturen als antwoord op Vuur; met andere woorden om deel te nemen aan het Vuur dat van een ander komt. Maar door er niet aan deel te nemen, werpt men het Vuur uit en het Vuur valt op de persoon die het gooide.”⁵

In het bovenstaande voorbeeld zou men (de ademhaling van) het Element Aarde met kenmerken als standvastigheid en kalmte, Water met kenmerken als vloeiend en stromend, Lucht met openheid en vrijmoedigheid en Ether met vredelievendheid en compassie kunnen toepassen. Laat ons weloverwogen de kenmerken van de Elementen gebruiken om ons ideaal te realiseren. En zoals in de vorige maandbrief besproken: van fouten leert men (en oefening baart kunst). Kijken wij naar het Elementen Ritueel zelf, dan zien we dat alle Elementen draaien om het centrale Licht, het Eeuwige Licht of de Onveranderlijkheid. De Elementen laten al hun kenmerken (invloeden) los en gaan op in de Ene.

Het Elementen Ritueel is een disciplinaire bewustwordingsreis naar jezelf, de rust en vrede in jezelf en tegelijkertijd naar je doel, het een zijn met God. Het Elementen Ritueel is de Weg naar de Ziel. Voor meer informatie, zie: www.soefielementenritueel.nl. De komende bijeenkomsten van de Mystieke ervaring van het Elementen Ritueel zijn op zaterdagmiddag 7 oktober 2023 en in 2024: 20 april, 22 juni en 19 oktober 2024 van 14.00 uur (aanvang) tot 17:30 uur in de Universel Murad Hassil (inclusief helpen opruimen). De Verdiepingsmiddag vindt plaats op 2 maart 2024 (o.b.v.) van 14:00 uur (aanvang) tot 17:30 uur in de Ashrama te Naarden. Inloop vanaf 13:45 uur. Geïnteresseerd? Neem dan contact op via info@soefielementenritueel.nl of zuleyha.lhs@gmail.com. Als je niet kan, wordt afmelden op prijs gesteld. Zet de data alsjeblieft in je agenda.

Hartelijke groeten, Daulat Rosdorff

²Khan, H.I. (*HIK), Social Gathekas, 5. Different Schools of Sufism, Ancient Tradition; ³Khan, H.I., Vol. 4, Mental Purification, 17. Silence; ⁴Khan, H.I., Vol. 6, The Alchemy of Happiness, Life, a Continual Battle (1); ⁵Khan, H.I., Vol. 6, The Alchemy of Happiness, Reaction.

 

 

  1.       Khan, H.I., Vol. 9, The Unity of Religious Ideals, Prophets and Religions, Jesus;
  2.       Khan, H.I., Sayings, Vadan: Playing on Musical Instruments, Alankaras: The fanciful expression of an idea’
  3.       https://ap.lc/uBeqy.