header

Pagina overzicht

 

 

 

 

Aanroep

Tot de Ene,
de Volmaaktheid van Liefde, Harmonie en Schoonheid,
het enige Wezen
verenigd met alle verlichte zielen,
die de belichaming vormen van de Meester,
de Geest van Leiding. 

Saum

Geprezen zijt Gij, Allerhoogste God,
almachtig, alomtegenwoordig, aldoordringend,
het Enige Wezen.
Neem ons in Uw ouder-armen,
hef ons op uit de dichtheid van de aarde.
Uw schoonheid aanbidden wij,
aan U geven wij ons gewillig over.
Allergenadigst en barmhartig God,
geïdealiseerde Heer van de hele mensheid,
U alleen aanbidden wij,
en naar U alleen gaat ons verlangen uit.
Open ons hart voor Uw schoonheid,
verlicht onze ziel met Goddelijk licht.
O Gij, de Volmaaktheid van Liefde, Harmonie en Schoonheid,
Almachtig Schepper, Onderhouder, Rechter en Vergever van onze tekortkomingen,
Heer God van het Oosten en van het Westen,
van de werelden omhoog en omlaag
en van de geziene en ongeziene wezens,
stort Uw Liefde en Uw Licht over ons uit,
geef voedsel aan ons lichaam, ons hart en onze ziel,
gebruik ons voor het doel, dat Uw wijsheid kiest
en leid ons op het pad van Uw eigen goedheid.
Trek ons nader tot U, ieder ogenblik van ons leven,
tot zich in ons weerspiegelen mogen
Uw genade, Uw heerlijkheid, Uw wijsheid, Uw vreugde en Uw vrede.

Amen

 

 

Salat

Allergenadigst Heer, Meester, Messias en Verlosser van de mensheid,
wij groeten U in alle ootmoed.
Gij zijt de eerste oorzaak en het laatste gevolg,
het goddelijk licht en de Geest van Leiding,
Alfa en Omega.
Uw licht is in alle vormen, Uw liefde in alle wezens:
in een liefdevolle moeder,
in een vriendelijk vader,
in een onschuldig kind,
in een helpend vriend,
in een bezielend leraar.
Geef dat wij U herkennen mogen in al Uw heilige namen en vormen:
als Rama, als Krishna, als Shiva, als Boeddha,
laat ons U kennen
als Abraham, als Salomo, als Zarathoestra,
als Mozes, als Jezus, als Mohammed
en in veel meer namen en vormen,
bekend en onbekend aan de wereld.
Wij aanbidden Uw verleden,
Uw tegenwoordigheid verlicht diep ons wezen
en wij zien uit naar uw zegen in de toekomst.
O Boodschapper, Christus, Nabi, de Rasoel van God.
Gij wiens hart voortdurend opwaarts reikt,
Gij komt op aarde met een boodschap als een duif van omhoog,
wanneer Dharma in verval is,
en spreekt het Woord
dat U in de mond wordt gelegd zoals het licht de wassende maan vult.
Laat de ster van het goddelijk licht, die in Uw hart schijnt,
zich weerspiegelen in het hart van Uw toegewijden.
Moge de Boodschap van God wijd en zijd reiken,
de hele mensheid verlichten
en maken tot één enkele broederschap
in het Vaderschap van God.

Amen

 

 

Khatoem

O Gij, die de volmaaktheid zijt
van liefde, harmonie en schoonheid,
Heer van hemel en aarde,
open ons hart,
opdat wij Uw stem mogen horen die voortdurend van binnenuit komt.
Ontsluit ons Uw goddelijk licht, dat in onze ziel is verborgen,
opdat wij het leven beter mogen kennen en begrijpen.
Allergenadigst en barmhartig God,
schenk ons Uw grote goedheid,
leer ons Uw liefdevol vergeven,
hef ons op boven alle onderscheid en verschil dat de mensheid verdeelt.
Zend ons de vrede van Uw goddelijke Geest
en verenig ons allen in Uw volmaakte wezen.

Amen

 

 

Nayaz

Geliefde Heer, almachtige God,
door de stralen van de zon,
door de golven van de lucht,
door het aldoordringende leven in de ruimte,
zuiver mij en revitaliseer mij, 
en ik bid U: genees mijn lichaam, hart en ziel.

Amen

 

 

Gebed voor Vrede

Zend ons Uw vrede,  o Heer, die volmaakt is en eeuwigdurend, opdat onze ziel vrede mag uitstralen.
Zend ons Uw vrede, o Heer, opdat wij harmonisch mogen denken,handelen en spreken.
Zend ons Uw vrede, o Heer, opdat wij tevreden mogen zijn en dankbaar voor Uw overvloedige gaven.
Zend ons Uw vrede, o Heer, opdat wij temidden van onze aardse strijd Uw zegen mogen genieten.
Zend ons Uw vrede, o Heer, opdat wij alles mogen verduren en verdragen
in de gedachte aan Uw genade en mededogen.
Zend ons Uw vrede, o Heer, opdat ons leven één goddelijke visie mag worden
en in Uw Licht alle duisternis mag verdwijnen.
Zend ons Uw vrede, o Heer,
Gij, die onze Vader en Moeder bent,
opdat wij, Uw kinderen op aarde, ons allen mogen verenigen
in één broeder- en zusterschap.

Amen

 

 

Nazar

 O Gij, de Onderhouder van ons lichaam, hart en ziel,
zegen alles wat wij in dankbaarheid ontvangen.

Amen 

 

 Gebeden bij iemands overlijden of uitvaart

 

Gebed voor een overledene

O Gij, de oorzaak en het gevolg van het hele universum,
de bron waaruit we gekomen zijn
en het doel waarheen allen op weg zijn,
ontvang deze ziel die naar U toekomt, in uw ouderarmen.

Moge Uw vergevende blik zijn/haar hart genezen.
Hef hem/haar op uit de dichtheid van de aarde,
omgeef hem/haar met het licht van Uw eigen geest.
Verhef hem/haar tot de hemel die haar ware woonplaats is.

Wij bidden U, hem/haar de zegen te schenken
van Uw hoogste verheven tegenwoordigheid.
Moge zijn/haar leven op aarde als een droom
worden voor zijn/haar ontwakende ziel.
En laat zijn/haar dorstende ogen het heerlijk
visioen aanschouwen van uw zonneschijn.

 

Treur niet

Wees niet bedroefd over de dood van uw geliefde,
roep de reiziger niet terug die op reis is naar zijn/haar bestemming,
want je weet niet wat hij/zij zoekt.
Jij bent van de aarde, maar hij/zij is nu van de hemel.
Door over de dode te wenen, bedroef je de ziel van hem/haar
die niet tot de aarde kan terugkeren,
door naar samenzijn te verlangen,
kun je hem/haar niet anders dan hinderen.
Hij/zij is gelukkig op de plaats waar hij/zij is aangeland.
Het verlangen naar hem/haar toe te gaan helpt hem/haar niet.
Jouw levensdoel houdt je nog op aarde.
Geen schepsel dat ooit geboren is,
heeft in werkelijkheid aan een ander toebehoord;
iedere ziel is de geliefde van God.
Heeft God niet lief, zoals wij mensen dat niet kunnen?
De dood doet daarom niet anders dan de mens met God
verenigen, aan Wie de ziel in Waarheid toebehoort.
Tot Hem keert zij vroeger of later terug.
Waarlijk, achter de sluier van de dood is een nieuw leven
verborgen, dat het begrip van de mens op aarde te boven gaat.
Indien je de vrijheid van die wereld zou kennen en wist
hoe de bedroefde harten er van hun last worden bevrijd,
indien je wist hoe de zieken daar worden genezen
en de wonden worden geheeld,
indien je de vrijheid kon begrijpen die de ziel ervaart
naarmate zij zich van dit aardse leven van begrenzingen verwijdert,
zou je niet meer treuren over hen die zijn heengegaan,
maar bidden voor het geluk en de vrede van deze zielen
op hun verdere reis.
Amen

Genezing

Genees zijn/haar geest, Heer, van alle wonden
waaraan zijn/haar hart geleden heeft gedurende dit leven van beperking op aarde.
Zuiver zijn/haar hart met Uw goddelijk licht en zend over zijn/haar geest
Uw genade, Uw barmhartigheid en Uw vrede.
Amen