header

Pagina overzicht

 Toelichting op de activiteiten

Zaal Soeficentrum Altaar Soeficentrum

Links: De zaal waarin de Universele Erediensten worden gehouden; Rechts: het altaar met de heilige geschriften waaruit wordt voorgelezen en de kaarsen die verschillende grote wereldreligies symboliseren (Hindoeisme, Boeddhisme, Zarathoestra, Jodendom, Christendom, Islam) en allen die, bekened of onbekend aan de wereld, het licht der waarheid temidden van de duisternis van menselijke onwetendheid hebben hooggehouden.

Universele erediensten
Iedere 2e en4e zondag van de maand vindt om 11.00 u in het centrum een Universele Eredienst plaats. Deze diensten zijn openbaar en voor iedereen vrij toegankelijk. Na afloop is er gele­genheid om met een kop koffie of thee nog even na te praten.

Elke Universele Eredienst begint met muziek. Vervolgens worden zeven kaarsen aangestoken. Zes kaarsen staan symbool voor de wereld­religies, de zevende kaars voor alle overige bekende en onbekende religies. Er worden korte teksten voorgelezen uit een Hindoegeschrift (Baghavad Gita), een Boeddhistisch geschrift (Dammapadda), een geschrift van Zarathoestra (Gatha’s), een Joods geschrift (Oude Testa­ment), een Christelijk geschrift (Nieuwe Testament), een Islamitisch geschrift (Koran) en de Gayan, Vadan of Nirtan van Inayat Khan.

Daarna is er een korte lezing, waarin een spiritueel on­derwerp wordt toegelicht aan de hand van de gelezen teksten en in relatie tot ervaringen uit ons da­gelijks leven. Het geheel wordt afgesloten met een korte zegenbede en opnieuw een stukje muziek. De dienst wordt geleid door drie personen, de zogenaamde cherag’s, waarvan altijd minimaal een man (cherag) en een vrouw (cheraga). De duur van de dienst is ongeveer een uur.

Confraternity
Op iedere 2e zondag van de maand wordt voorafgaand aan de Universele Eredienst om 10.15 uur de Confraternity gehouden. De Confraternity is een gebedencyclus met gezongen herhalingen.

Deel­name staat open voor moerieds. Een mureed of moeried is iemand die het soefi-pad gaat met een door hem/haar gekozen persoonlijk inwijder en begeleider. Op verzoek kunnen ook belangstellenden aan de Confraternity deelnemen.

Informatie avonden
Elke eerste maandag van de maand is er een informatie avond. Deze avonden zijn vrij toegankelijk voor iedereen die verdere verdieping in het soefisme wenst. Er wordt gelezen uit de teksten van Murshid In­ayat Khan.

Er is gelegenheid voor reflectie en uitwisseling van gedachten. Indien u het voornemen hebt hierbij aanwezig te willen zijn, wordt u gevraagd om vooraf even bellen of te mailen met Bauke de Wreede, bdewreede@gmail.com.

Studie en meditatie avond
Elke vierde woensdag van de maand wordt een studie en meditatie avond gehouden. Deze avonden zijn voor iedereen toegankelijk die een kennismakingsgesprek hebben gehad. De avonden zijn bedoeld voor iedereen die wil ervaren hoe het in de klassen toegaat die je als Broederschapslid of Mureed gaat volgen. Ook leden van het centrum kunnen deze avonden volgen.

Gathaklassen
Op de derde maandag van de maand worden Gathaklassen gehouden voor degenen die nog niet zo lang moe­reed zijn. Er wordt gelezen uit de Gatha’s van Hazrat Inayat Khan. De opzet is om per avond een complete serie Gatha’s over alle zeven onderwerpen door te nemen: Geloof, Inzicht, Symboliek, Adem, Zeden, Dagelijks Leven, Metafysica. Deelnemers lezen de teksten vooraf thuis ter voorbereiding. Broe­derschapsleden*) kunnen eventueel hieraan deelnemen na overleg met Bauke de Wreede. De Gathaklassen worden geleid door Bauke de Wreede en Bart Been.

 N.B.

Raadpleeg voor eventuele laatste wijzigingen het programma. Soms wordt door omstandigheden met de datum geschoven.