header

Pagina overzicht

Universele Erediensten

adres: Vrijmetselaars Loge, Rijkmanstraat 10, Deventer

Tot de zomer vinden onze diensten plaats als Zoom-bijeenkomst.
We hopen dat we na de vakantie allemaal gevaccineerd zullen zijn
en dat we de Universele Erediensten weer in de Loge met elkaar zouden kunnen beleven.

altaar Deventer

Universele Erediensten voorjaar 2021

Welkom via Zoom-meeting bij de eredienst
18 april: Shakti v.d. Vliet - Hollmannová
Thema: 'Jij, stilte, bent mijn kern'

U kunt inloggen vanaf 10.50 via de link:
 
16 mei - Rabia Molendijk 
20 juni  - Ali Çan 
 

Roos en parel1

Waar alles muziek is  (Jel. Rumi)

Vraag je niet af of je deze liederen wel kunt vasthouden!
Zelfs als één van onze instrumenten het zou begeven,
dan is dat niet erg.
We zijn in een ruimte beland waar alles muziek is.

Het snarenspel en de tonen van de fluit stijgen op,
de atmosfeer tegemoet
en zelfs als de harp van de schepping zou opbranden,
dan nog zullen er verborgen instrumenten blijven spelen.

Wel, de kaars flakkert en gaat uit.
Dan is er altijd nog een vuursteen en een vonk.
Deze manier van zingen is als zeeschuim.
De gracieuze bewegingen zijn afkomstig van een parel,
ergens op de bodem van de oceaan.

Gedichten komen omhoog als een fontein,
als een stuk drijfhout omhoog steekt
uit het zand langs de vloedlijn, vol verlangen!
Zij worden opgestuwd door een langzaam groeiende,
krachtige wortel die we niet kunnen zien.

Laat er nu een eind zijn aan de woorden.
Open het raam in het centrum van je borst
en laat de geest in en uit vliegen.

 

 

Tekst van Hazrat Inayat Khan

Er zijn stralen en er is licht.
Als de stralen de bron van de zielen van levende wezens zijn,
dan is het licht van de goddelijke zon de geest van het gehele zijn.

 wa

004

Wat de wereld vandaag de dag nodig heeft
 
(samenvatting van een ‘sociale gatheka’s, door Inayat Khan voorgedragen begin
 van de 20ste eeuw, meer dan honderd jaar geleden, nog steeds zeer actueel)

“Het woord ‘soefi’ komt van het Arabische woord sâf, dat reinigingsproces betekent. Alle levenstragiek ontstaat door gemis aan reinheid – verwijdering van het ‘natuurlijk zijn’. Soefisme is daarom een ontwikkelingsproces om het leven natuurlijk te doen worden. Je zou dat religie, filosofie wetenschap of mystiek kunnen noemen, zoal je wilt. Het is waar, dat alle Meesters, die van tijd tot tijd in de wereld verschenen zijn, dit reinigingsproces in de vorm van een godsdienst hebben gebracht. Christus zei dan ook “Ik ben niet gekomen om u een nieuwe wet te brengen, maar om de wet te vervullen”. Het is dus geen nieuw ontwikkelingsproces, maar dezelfde oude methode die de wijzen in alle eeuwen hebben gegeven. Het nieuwe is de vorm, waarmee het zich aanpast aan een bepaalde periode.

Geestelijkheid is niet iets nieuws te moeten leren, ongewone vermogens verwerven of bovennatuurlijke ervaringen hebben. Het doel van de soefi is, dat men zich van zijn eigen wezen bewust wordt en leert hierdoor de menselijke natuur te begrijpen. Zo verkrijgt hij inzicht in de natuur van het leven in het algemeen. Alle mislukking, teleurstelling en verdriet worden veroorzaakt door het ontbreken van deze bewustwording. Daartegenover staat dat het welslagen, geluk en vrede worden verkregen door de bewustwording van ons eigen wezen, van ons innerlijk. In enkele woorden gezegd, betekent soefisme: het kennen van ons ware wezen, het begrijpen van het doel van ons leven en te weten hoe dit te bereiken. De onrust, die men overal in de wereld aantreft, de moeilijkheden tussen de volkeren, de haat onder de mensen, de noodkreet die van alle kanten tot ons komt, de commerciële catastrofe de politieke problemen - al deze dingen maken, dat wij ons afvragen wat er gedaan kan worden om tot een oplossing te komen van de algemene nood van de mensheid? Verschillende instellingen proberen het vuur, dat hier en daar brandt, te blussen. Maar dat kan nooit het probleem van de wereld oplossen. Allereerst moet men bedenken, dat alle levensactiviteiten met elkaar samenhangen en als er één aspect in orde wordt gebracht er weer iets anders verkeerd gaat.
Terwijl men hoopt om commerciële moeilijkheden te vereffenen, rijzen er politieke problemen
en als men zich op het sociale vraagstuk bezint, komen er morele moeilijkheden voor de dag.
Als men dus de mensheid zou willen dienen bij de wederopbouw van de wereld, iets wat de plicht
en de verantwoordelijkheid van ieder bewust levend mens is ongeacht rang, positie of bevoegdheid, moet men eerst de vraag onder ogen zien wat het geneesmiddel kan zijn voor alle kwalen, die zich
in het leven van vandaag kenbaar maken?
Eén ding is hierbij van het grootste belang, namelijk:
alleen het veranderen van de levenshouding van de mensen kan hulp zijn op ieder gebied van het leven. Die houding kan alleen veranderen door morele, spirituele en religieuze vooruitgang.
In deze richting ligt de taak, die de Soefi Boodschap te volbrengen heeft.

De Soefi Boodschap is geen nieuwe godsdienst noch een speciaal systeem, maar het is een ontwikkelingsmethode om onze levenshouding te veranderen, waardoor wij een ander zicht op het leven krijgen. De Soefi Boodschap is niet tegen enige godsdienst of geloof gekant, zij houdt daarentegen alle godsdiensten hoog en helpt iedereen de kern van de eigen religie te begrijpen. 

De Soefi Beweging
 staat niet als een slagboom tussen haar leden en hun eigen geloof,
maar als een open deur verleent zij toegang tot het hart van dat geloof…"