header

Pagina overzicht

Universele Erediensten

Iedere 3e zondag van de maand om 11 uur
adres: Vrijmetselaars Loge, Rijkmanstraat 10, Deventer

 

altaar Deventer

Universele Erediensten seizoen 2022 / 23

15 januari: Sikander v. d. Vliet, thema 'Voorbij de Stilte'
19 februari: Wajid Kofman
19 maart: MussaVir Smaling
16 april: Maharani de Caluwé
21 mei: Rahma Liefting
18 juni: Ali Çan
 
 

Hazrat Inayat Khan
5 juli 1882,Vadodara, India  -  5 februari 1927, New Delhi, India
Kinderen: Noor Inayat KhanVilayat Inayat KhanHazrat Inayat KhanKhair-un-Nisa
Gayan 
(tonen van ongespeelde muziek)
Raga no. 17

'Ik zocht, maar vond U niet…
Met luide stem riep ik vanaf de minaret.
Ik luidde de tempelklok bij het krieken van de dag,
Ik luidde de klok bij zonsondergang;
Ik baadde tevergeefs in de Ganges.
Teleurgesteld kwam ik van de Kaäba.

Op Aarde keek ik naar U uit en zocht U ook in de Hemel.
Uiteindelijk heb ik U gevonden als een parel,
verborgen in de schelp van mijn hart.'

Wat de wereld vandaag de dag nodig heeft

Samenvatting van een ‘sociale gatheka’s, door Inayat Khan voorgedragen begin van de 20ste eeuw;
meer dan honderd jaar geleden, nog steeds zeer actueel.

“Het woord ‘soefi’ komt van het Arabische woord sâf, dat reinigingsproces betekent.
Alle levenstragiek ontstaat door gemis aan reinheid – verwijdering van het ‘natuurlijk zijn’.
Soefisme is daarom een ontwikkelingsproces om het leven natuurlijk te doen worden.

Je zou dat religie, filosofie wetenschap of mystiek kunnen noemen, zoal je wilt. Het is waar, dat alle Meesters, die van tijd tot tijd in de wereld verschenen zijn, dit reinigingsproces in de vorm van een godsdienst hebben gebracht. Christus zei dan ook “Ik ben niet gekomen om u een nieuwe wet te brengen, maar om de wet te vervullen”. Het is dus geen nieuw ontwikkelingsproces, maar dezelfde oude methode die de wijzen in alle eeuwen hebben gegeven. Het nieuwe is de vorm, waarmee het zich aanpast aan een bepaalde periode.
Geestelijkheid is niet iets nieuws te moeten leren, ongewone vermogens verwerven of bovennatuurlijke ervaringen hebben. Het doel van de soefi is, dat men zich van zijn eigen wezen bewust wordt en leert hierdoor de menselijke natuur te begrijpen. Zo verkrijgt hij inzicht in de natuur van het leven in het algemeen. Alle mislukking, teleurstelling en verdriet worden veroorzaakt door het ontbreken van deze bewustwording. Daartegenover staat dat het welslagen, geluk en vrede worden verkregen door de bewustwording van ons eigen wezen, van ons innerlijk. In enkele woorden gezegd, betekent soefisme: het kennen van ons ware wezen, het begrijpen van het doel van ons leven en te weten hoe dit te bereiken. De onrust, die men overal in de wereld aantreft, de moeilijkheden tussen de volkeren, de haat onder de mensen, de noodkreet die van alle kanten tot ons komt, de commerciële catastrofe de politieke problemen - al deze dingen maken, dat wij ons afvragen wat er gedaan kan worden om tot een oplossing te komen van de algemene nood van de mensheid? Verschillende instellingen proberen het vuur, dat hier en daar brandt, te blussen. Maar dat kan nooit het probleem van de wereld oplossen. Allereerst moet men bedenken, dat alle levensactiviteiten met elkaar samenhangen en als er één aspect in orde wordt gebracht er weer iets anders verkeerd gaat. Terwijl men hoopt om commerciële moeilijkheden te vereffenen, rijzen er politieke problemen en als men zich op het sociale vraagstuk bezint, komen er morele moeilijkheden voor de dag. Als men dus de mensheid zou willen dienen bij de wederopbouw van de wereld, iets wat de plicht en de verantwoordelijkheid van ieder bewust levend mens is ongeacht rang, positie of bevoegdheid, moet men eerst de vraag onder ogen zien wat het geneesmiddel kan zijn voor alle kwalen, die zich in het leven van vandaag kenbaar maken?
Eén ding is hierbij van het grootste belang, namelijk: alleen het veranderen van de levenshouding van de mensen kan hulp zijn op ieder gebied van het leven. Die houding kan alleen veranderen door morele, spirituele en religieuze vooruitgang.In deze richting ligt de taak, die de Soefi Boodschap te volbrengen heeft.

De Soefi Boodschap is geen nieuwe godsdienst noch een speciaal systeem, maar het is een ontwikkelingsmethode om onze levenshouding te veranderen, waardoor wij een ander zicht op het leven krijgen. De Soefi Boodschap is niet tegen enige godsdienst of geloof gekant, zij houdt daarentegen alle godsdiensten hoog en helpt iedereen de kern van de eigen religie te begrijpen. 

De Soefi Beweging
 staat niet als een slagboom tussen haar leden en hun eigen geloof, maar als een open deur verleent zij toegang tot het hart van dat geloof…"

H. I. Khan: Khwaja Shams-din-Mohammed Hafiz

Hafiz is bij name bekend aan iedereen die in de Perzische dichtkunst belangstelt. Want onder de Perzische dichters neemt hij een geheel eigen plaats in door zijn uitdrukkingsvermogen, zijn diepte en zijn symbolische verbeelding en wijsgerige inzicht. Er is een tijd geweest dat de expressie van verdiept en vrij denken met grote moeilijkheden gepaard ging en die tijd is nog niet geheel voorbij, hoewel er in menig opzicht thans meer vrijheid van meningsuiting is dan in vroeger tijden, toen iedereen, die zijn gedachten over de verborgen wetten van het leven, over de ziel, over God, schepping en manifestatie tot uitdrukking bracht, hevige tegenstand ondervond. Dit kwam doordat overal godsdienstige machthebbers de lakens uitdeelden en exoterische religieuze dogma’s gehoorzaamd werden, zodat zij, die tot esoterische wijsheid doordrongen, deze niet aan het volk konden mededelen. Velen werden vervolgd en wreed ter dood gebracht, waardoor de vooruitgang van de mensheid vertraagd werd.Tegenwoordig gebeurt dat niet meer, maar een bekrompen houding van de menselijke geest in wijsgerige en religieuze aangelegenheden treft men te allen tijden aan. Voor soefi’s, die door middel van meditatie doordrongen tot de bron van kennis in hun eigen hart, was het uiterst moeilijk om het weinige wat van de Waarheid kan worden uitgelegd voor de massa in eenvoudige woorden weer te geven. Want hoewel van de Waarheid geen toereikende expressie in woorden kan worden gegeven, hebben toch allen, die met dichterlijke en profetisch uitdrukkingsvermogen begiftigd waren, neiging en drang ondervonden om uit te drukken wat hun ziel ondervond.
Hafiz vond de weg tot verwoording van zijn zielservaring en zijn wijsheid in verzen. Want de ziel heeft vreugde zich in verzen te uiten, omdat de ziel zelf muziek is. Zo stortte Hafiz zijn ziel uit in poëzie. En wat voor een poëzie: poëzie vol licht en schaduw, lijn en kleur en vol van ontroering. Geen poëzie ter wereld is zo teer van uitdrukking als die van Hafiz. Daarom is slechts een fijnbesnaard gevoelsleven met subtiel onderscheidingsvermogen voor taalschakering ontvankelijk voor de lichtschijn van de ziel. Daarbij wint de taal van Hafiz tevens de liefde van ieder die luistert. Zelfs indien hij haar niet volledig verstaat, wordt hij gewonnen door haar bouw, haar ritme en haar schoonheid van uitdrukking.

Gedichten van Hafez

 

De Schoen uit de tempel verwijderen

Ooit vroeg iemand mij,
"Waarom zoeken heiligen de goddelijke vernietiging en zijn ze vaak nederig
en zitten ze zo graag op hun knieën?"
Ik antwoordde "Dat is gewoon een kwestie van etiquette."
Toen zeiden ze "Hoe bedoelt u, Hafiz?"
"Nou," vervolgde ik, "Als je een moskee of tempel binnengaat
i
s het dan niet normaal om je schoenen uit te doen?
Net zo gaat het met zijn hele lichaam en geest.
Die kun je vergelijken met een schoenzool.
Als je eenmaal beseft op Wie je eigenlijk staat,
zul je vanzelf de schoen uit de tempel verwijderen."

 

Ik heb zoveel geleerd

Ik heb zoveel van God geleerd, dat ik mezelf niet langer een christen, een hindoe,
een moslim, een boeddhist, een jood kan noemen.
De waarheid heeft zoveel van zichzelf aan mij prijsgegeven,
dat ik mezelf niet langer een man, een vrouw,
een engel of zelfs maar een zuivere Ziel kan noemen.
De Liefde heeft Haziz opgeslokt en mij bevrijdt van elk concept en ieder beeld,
dat ooit mijn geest bewoonde, 
uitgehold.
Ik heb niets te zeggen, want God heeft mij met een scherp mes helemaal uitgehold.

Eerbied

Omdat er niets is buiten het lichaam van mijn Meester,
probeer ik eerbied te tonen voor alle dingen.
Omdat er niets is binnen het lichaam van mijn Meester,
blijft het redeneren mij bespaard, net als het begrijpen.
Geen wonder, Hafiz, dat de glimlach jouw gezicht zelden verlaat!