header

Pagina overzicht

   altaar

 

Teksten uit de Heilige Geschriften van de mensheid; de onderstaande teksten worden gelezen tijdens de Universele Eredienst dd 23 januari 2022.

Spreker: Kadir Troelstra

Thema: Universele Eredienst

 

 

Hindoeïsme

  

  

Hindoe geschrift

 

Tsjangogya Oepanishad 3, 14) 

Waarlijk, dit heelal is Brachman.  

Laat men het in stilte vereren; 

daarin wordende, verdergaande, ademend.

Voorwaar uit inzicht bestaat de mens.
Al naar het inzicht dat de mens op aarde heeft, zal hij worden bij zijn vertrek van hier.
Laat hem dus voor zichzelf een inzicht vormen. 

[Wijsheid]

 

         

Boeddhisme

 

 

 

  

Boeddhistisch Geschrift.

    

Dhammapada, canto VIII: 100-104) 

Eén enkel betekenisvol woord waardoor men vrede vindt, is beter dan duizend zinloze woorden. 

Eén enkel veelbetekenend couplet waardoor men vrede vindt, is beter dan duizend coupletten die uit zinloze zinnen zijn samengesteld.

Eén woord van de Dhamma waardoor men vrede vindt, is beter dan het uitspreken van honderd verzen die bestaan uit oppervlakkige woorden.

Al zou men een miljoen man in de strijd verslaan, degeen die meester wordt over zichzelf is de grootste overwinnaar.

[Mededogen]

                                                      

 

Zarathustra

 

 

 

 

Zoroastrisch Geschrift:  

 

Voor wie U zoeken, 0 Heer, openen zich in deze wereld rijke perspectieven;
Voor hen verandert het aanzien der aarde totaal: 

Van een oord der ongerechtigheid wijzigt ze zich in een domein van zaligheid,
Waarin men zijn goede intenties ongestoord kan realiseren; 

Omdat die intenties geïnspireerd worden door het licht der waarheid.
Moge dit licht ons bewustzijn verlichten. 

Dit domein der zaligheid - reeds hier op aarde zichtbaar - is uw rijk, 0 Heer,
En wij zijn de inwoners, omdat de waarheid ons enig doel is. 

Het is op grond daarvan, dat het ware leven ons nu al ten deel valt. 

Heer, zuiver ons denken, opdat al onze impulsen worden verlicht tot zuivere intenties,
Zonder welk het betreden van het goede pad onmogelijk is. 

Heer, hierom smeken wij u.

[Zuiverheid]                                

 

 

Jodendom

   

 

 

 

Joods Geschrift

  

Oude Testament, psalm 73: 23-26)

Want altijd ben ik bij U, U pakt mijn rechterhand vast. 

U leidt mij volgens uw plan, uiteindelijk neemt U mij met glorie op. 

Wie anders dan U heb ik in de hemel? Wie anders dan U wil ik op aarde? 

Al vergaan mijn lichaam en mijn hart, de rots van mijn bestaan, mijn erfdeel, 

blijft God voor altijd. 

[Wet] 

 

Christendom 

  

 

 

 

Christelijk geschrift:

 

(Mattheüs 22: 34-40) lezen wij:

Nadat de Farizeeën hadden vernomen dat hij de Sadduceeën tot zwijgen had gebracht, kwamen ze bij elkaar. Om hem op de proef te stellen vroeg een van hen, een wetgeleerde: ‘Meester, wat is het grootste gebod in de wet?’ Hij antwoordde: ‘Heb de Heer, uw God, lief met heel uw hart en met heel uw ziel en met heel uw verstand. Dat is het grootste en eerste gebod. Het tweede is daaraan gelijk: heb uw naaste lief als uzelf. Deze twee geboden zijn de grondslag van alles wat er in de Wet en de Profeten staat.’ 

[Zelfopoffering]

 

 

                                                                                                                                 

Islam

 

 

Geschrift van de ISLAM

   

(Soera 2, 285)

De gezant gelooft in wat van zijn Heer vandaan naar hem is neergezonden en de gelovigen ook; allen geloven in God, in Zijn engelen, in Zijn boeken en in Zijn gezanten. Wij maken geen enkel onderscheid tussen Zijn gezanten. Zij zeggen: “Wij horen en gehoorzamen. Schenk ons Uw vergeving, onze Heer. Bij U is de bestemming.”

(Hadith)

Ieder kind wordt geboren met een natuurlijke aanleg tot religie, welke is: degene lief te hebben die God liefheeft. De hoogste godsdienst is allen te behandelen zoals gij wenst zelf behandeld te worden, en datgene af te wijzen voor anderen, wat ge voor uzelf zou afwijzen.

[Eenheid]

 

 

logo

 

 Soefisme (Gayan, Vadan, Nirtan)

 

Soefi geschrift

 

de Gayan en Beker van Saki 

Hij die God aanbidt en de mensen veracht, aanbidt tevergeefs.
---
De ware aanbidder van God, ziet zijn wezen in alle vormen, en door de mensen te
eerbiedigen, eerbiedigt hij God.
---
Niets schijnt te goed of te slecht. Ik weet geen verschil meer tussen de heilige en
de zondaar, sinds ik het Ene leven in allen gemanifesteerd zie.
---
Wanneer het menselijk hart zich van God bewust wordt, wordt het als de zee,
Het strekt zijn golven uit naar vriend en vijand,
En steeds verder spreidend, bereikt het volmaaktheid.
---
Het vuur van toewijding zuivert het hart van de toegewijde en leidt tot geestelijke vrijheid.

[Waarheid]