header

Pagina overzicht

   altaar

 

De teksten die gelezen worden zijn afkomstig uit de Heilige Geschriften van de mensheid; de onderstaande teksten worden voorgedragen tijdens de Universele Eredienst op zondag 4 december 2022

Spreker: Kadir Troelstra

Thema:  Vriendschap

 

 

 

Hindoeïsme

  

  

Hindoe geschrift

 

Bhagavad Gita: 6, vers 5-7:

Een mens moet uit het zelf opstaan, en niet bij de pakken blijven  neerzitten. De mens zelf is zijn beste vriend, maar kan ook zijn  ergste vijand zijn.  

Wie zichzelf overwonnen heeft, is zijn eigen vriend, maar wie  zichzelf niet overwint en bij de pakken neer blijft zitten, zal zichzelf  als een vijand blijven zien.  

Wie tot zelfbeheersing is gekomen, is innerlijk tevreden. Die mens  blijft standvastig en in evenwicht in koude en in hitte, bij plezier en  pijn, en ook bij eerbetoon en in momenten van smaad en schande

 

         

Boeddhisme

 

 

 

  

Boeddhistisch Geschrift.

 

Dhammapada: 23:327-329, 331:

Wees steeds waakzaam; bewaak je gedachten nauwgezet; bevrijd  jezelf uit het moeras van het kwaad, zoals een olifant doet die in  het moeras is gezakt. 

Wie een wijs metgezel ontmoet, doet er verstandig aan zich bij  hem aan te sluiten. Wees blij met zijn gezelschap en overwin  samen de obstakels op het pad. 

 

 

Zarathustra

 

 

 

 

Zoroastrisch Geschrift:  

 

Gatha’s: yasna 33: 11 en 52:  21:

Gij allesbeschermende Heer, schenk ons liefde en toewijding. 

Want geen macht is werkzamer dan toewijding, die immers niet  alleen waarden schenkt, maar ook zichzelf geeft, en dat niet  slechts in tijdelijk opzicht, maar voor alle eeuwigheid. 

 

Liefdevolle bezieldheid jegens de heer heiligt het hele wezen van  de mens. Door haar krijgt hij affectief deel aan de Waarheid. Van  die Waarheid getuigt hij in zijn hele optreden: denken, voelen,  spreken en handelen.  

Zijn bewustzijn krijgt deel aan de stroom van het zuivere denken:  door die stroom zal de Heer zijn Rijk op aarde vestigen. 

 

 

Jodendom

   

 

 

 

Joods Geschrift

 

 Misjlee/Spreuken:

Wie vriendschap zoekt, dekt fouten toe, 

wie ze telkens oprakelt, verliest zijn vrienden. 

Een vriend is je altijd toegedaan,  

je broer is geboren om te helpen in tijden van nood. 

De geur van balsem en wierook maakt gelukkig, 

Maar zoeter voor het hart is ware vriendschap. 

Houd een vriend in ere, ook die van je vader, 

Ga niet naar je broer als je problemen hebt; 

Een vriend in de buurt is beter dan een vriend ver weg. 

Zoals men ijzer scherpt met ijzer, 

zo scherpt een mens zijn medemens.  

 

 

Christendom 

  

 

 

 

 

Christelijk geschrift:

 

1 Johannes 4, vers 20-21:

Als iemand zegt`: ‘Ik heb God lief’, maar hij haat zijn broeder of  zuster, is hij een leugenaar. Want iemand kan onmogelijk God - die  hij nog nooit gezien heeft - liefhebben als hij de ander - die hij wel  ziet - niet liefheeft.  

We hebben dan ook dit gebod van Hem gekregen: wie God  liefheeft moet ook de ander liefhebben. 

 

                                                                                                                                 

Islam

 

 

Geschrift van de ISLAM

   

Koran, soera 4:124-126:

En wie goed doet, man of vrouw, is gelovig: zij zijn degenen die het  Paradijs binnengaan en zij zullen in het geheel niet onrechtvaardig  behandeld worden. 

En wie is beter in godsdienst dan degene die zich volledig aan  Allah overgeeft en weldoet en de godsdienst van Ibrahim  (Abraham) volgt. En Allah nam Ibrahim als vriend. 

En aan Allah behoort wat in de hemelen is en wat op de aarde is  en Allah omvat alle zaken. 


 

 

logo

 

 Soefisme (Gayan, Vadan, Nirtan)

 

Soefi geschrift

 

Gayan, Vadan, Nirtan

 

de Beker van Saki en Aforismen :

Het geheim van een vriend moet men bewaren als zijn eigen geheim; de fout van een vriend moet men verbergen als zijn eigen  fout. [Beker van Saki, 4 juni] 

Wie de vriendschapsband tussen de ene ziel en de andere beseft - de tederheid, fijngevoeligheid en heiligheid van deze band - die is  levend - en op deze wijze zal hij eens met God verkeren.  [Aforismen] 

De mens die in zijn leven heeft bewezen de vriend te zijn van een  ieder die hij ontmoet, zal uiteindelijk de vriend van God blijken te  zijn. [Aforismen] 

De volmaaktheid van de vriendschap, waarin alle geestelijke  volmaaktheid ligt, komt wanneer de ziel zo ontwikkeld is dat er  niemand is die zij niet kan verdragen.  

Wanneer zij deze staat heeft bereikt, is zij zeker overgegaan in de  gelederen van die ingewijden wier namen zijn opgetekend in de  geestelijke analen. [Aforismen]