header

Pagina overzicht

 

 

 

Centrum voor Universeel Soefisme
Den Haag

Anna Paulownastraat 78 (naast het Vredespaleis)
2518 BJ Den Haag

Waarnemend centrumleider en voorzitter van het bestuur: Ljoeba van Tuyll

(waarnemend voor Ananda de Heer)

Bij vragen over bestuursaangelegenheden kunt u contact opnemen met de
bestuursleden: 
Wnd centrumleider Ljoeba van Tuyll: Ljoeba@live.nl en 06-22003076
Secretaris Willemijn Keer: tel. 070-3997765 
Penningmeester Wajid (Ivar) Kofman: e-mail 
ivar.kofman@gmail.com

Beheerder van de website: Mona Carels

E-mail adres van het bestuur: centrum.usdh@gmail.com 

Bankrekening: NL47 INGB 0009 5131 28  t.n.v. Centrum voor Universeel Soefisme Den Haag.

---------------------------------------------------------------------

 

Ananda de Heer heeft zich wegens ziekte voor minimaal een half jaar teruggetrokken (tot en met februari 2023). Er zijn verkeerde cellen in zijn lymfeklieren aangetroffen; daarom ondergaat hij een behandeling met chemotherapie. Het is afgeraden door de artsen om bij grotere groepen in een binnenruimte aanwezig te zijn omdat hij vatbaar is voor infecties vanwege te weinig weerstand. Daarom zal hij voorlopig niet bij de diensten kunnen zijn. 


Hij laat u allen hartelijk groeten.

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 


Het CvUSDH (Centrum voor Universeel Soefisme Den Haag)  is een ANBI instelling. ANBI staat voor Algemeen Nut Beogende Instelling. Uw giften zijn voor de belasting aftrekbaar. 
Je kunt je bijvoorbeeld aanmelden als 'vriend. De 'oude' benaming was Broeder- of zusterschap lid. Je toont dan je sympathie voor en betrokkenheid bij het centrum en je ontvangt dan ook vier keer per jaar De Soefi-gedachte.
Dat kan door door € 70,00 per jaar te storten op rekeningnummer NL47 INGB 0009 5131 28 t.n.v. Centrum voor Universeel Soefisme Den Haag o.v.v. 'vriend', met vermelding van uw volledige postadres.

Het overzicht van de activiteiten en de diensten met de sprekers kunt u vinden in het activiteitenoverzicht

Als u opgenomen wenst te worden in de rondzendmail van het centrum, en de wekelijkse e-mail met uitnodiging voor de diensten wilt ontvangen, dan kunt u een e-mail sturen met dat verzoek aan het volgende e-mail adres: centrum.usdh@gmail.com 
Ook kunt u vragen, opmerkingen of suggesties toesturen via bovengenoemd postadres of via het e-mail adres: 
centrum.usdh@gmail.com U kunt eventueel uw telefoonnummer doorgeven en vragen om teruggebeld te worden.Ook kunt u persoonlijk contact opnemen met de centrumleider of één van de bestuursleden na een dienst of een activiteit.

We vragen geen entreeprijzen voor de diverse activiteiten; een vrijwillige bijdrage is welkom! Uw vrijwillige bijdrage of gift is welkom op Bankrekening: NL47 INGB 0009 5131 28  t.n.v. Centrum voor Universeel Soefisme Den Haag.

 

 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
We nodigen u van harte uit voor het bijwonen van de Universele Eredienst op zondag 5 februari aanstaande
om 11.00 uur.  
Locatie: Centrum voor Universeel Soefisme Den Haag, Anna Paulownastraat 78.  
Kadir Troelstra houdt een voordracht over het onderwerp: Innerlijke kompas (Geest van Leiding)

 

 

Van de teksten bij dit onderwerp noem ik alvast deze eerste regels uit het Christelijk Geschrift:

Vraag en er zal je gegeven worden, zoek en je zult vinden, klop en  er zal voor je worden opengedaan.

Want ieder die vraagt ontvangt, en wie zoekt vindt, en voor wie klopt zal worden  opengedaan.

Is er iemand onder jullie die zijn kind, als het om een  brood vraagt, een steen zou geven?

Of een slang, als het om een  vis vraagt?  

 

Met hartelijke groeten van het bestuur 

_____________________________________________________________________________________________

Verslag

  Op 19 december was er een journalist van het blad "Kerk in Den Haag" aanwezig; zij heeft een interessant artikel in dit blad geschreven naar aanleiding van dat bezoek; dit verslag van de Universele Eredienst met Lichtceremonie is verschenen in "Kerk in Den Haag" in februari 2022.

Via deze link kunt u dit verslag donwloaden

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------