header

Pagina overzicht

 

 

Centrum voor Universeel Soefisme
Den Haag

Anna Paulownastraat 78 (naast het Vredespaleis)
2518 BJ Den Haag

Centrumleider en tevens voorzitter van het bestuur: Ananda de Heer; e-mail: anandadeheer@gmail.com
Secretaris van het bestuur en beheerder van de website: Mona Carels
E-mail adres: centrum.usdh@gmail.com 

Bankrekening: NL47 INGB 0009 5131 28
Ten name van: Centrum voor Universeel Soefisme Den Haag

Via deze pagina kunt u alles vinden dat belangrijk is voor ons centrum! Dus: zet deze link alvast bij uw favorieten!: 
Centrum voor Universeel Soefisme Den Haag.

Het overzicht van de activiteiten en de diensten met de sprekers kunt u vinden in het activiteitenoverzicht.

Vragen, opmerkingen of suggesties kunnen via bovengenoemd postadres worden toegestuurd of via het volgende e-mail adres: centrum.usdh@gmail.com U kunt eventueel uw telefoonnummer doorgeven en vragen om teruggebeld te worden.

Ook kunt u persoonlijk contact opnemen met de centrumleider of één van de bestuursleden na een dienst of een activiteit.

We vragen geen entreeprijzen voor de diverse activiteiten; een vrijwillige bijdrage is welkom! 

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

BERICHT VAN HET BESTUUR

IN VERBAND MET HET CORONA VIRUS IS HET CENTRUM TOT 1 JUNI GESLOTEN.

 

Alle activiteiten in het Soeficentrum Den Haag zijn in ieder geval TOT 1 JUNI afgelast wegens een door de regering afgevaardigd verbod op alle samenkomsten.

Eind mei (!) komt er informatie over de stand van zaken van dat moment en de consequenties voor de activiteiten na 1 juni.

Namens het bestuur,

Ananda de Heer

 

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

GEZAMENLIJK GEBED

Lieve mensen, beste betrokkenen bij de Soefiboodschap,
Het leven van ieder van ons is drastisch zijn veranderd. De corona crisis grijpt om zich heen. 
Vrijdagavond heeft Koning Willem Alexander een bemoedigende toespraak gehouden, waarin hij drie kernwoorden noemde waarmee we deze crisis aankunnen: alertheid, solidariteit en warmte.  
Hij vervolgde dat hij hoopt en verwacht dat een gevoel van saamhorigheid en trots ons dwars door deze moeilijke tijd zal blijven verbinden. 
 
Verbondenheid is ook een trefwoord dat voor het Centrum belangrijk is. 
Het woord "centrum" zegt het al: iets dat centraal staat in ons leven. 
Hopelijk ervaren we die verbondenheid door met elkaar in contact te zijn, wellicht telefonisch of via Skype of op een andere manier.  
 
Om die verbondenheid dwars door alles heen te voelen willen we steeds op zondag om 11.00 uur een gezamenlijk moment voorstellen, een moment van van inkeer, een moment van spirituele bezinning. Dit kan natuurlijk op elk ander moment op elke dag dat je dat wilt.

We zetten dan stappen naar verstilling en bidden het
Gebed voor de Vrede
ieder in de eigen ruimte. 
(Let wel, dit is een suggestie; ieder kan dit uiteraard op de eigen manier en de eigen tijd doen. Zo kan ieder daar zijn of haar persoonlijke gebed of wazifa aan toevoegen.)
 
soefi embleem 
 
We zetten dan de volgende stappen van een persoonlijke en tegelijk gedeelde dienst, in gezamenlijke verstilling en gebed. 

1. We spreken de aanroep uit: 
"Tot de Ene, de volmaaktheid van liefde, harmonie en schoonheid,
het Enige Wezen,
verenigd met alle verlichte zielen,
die de belichaming vormen van de meester,
de Geest van Leiding."   
 
2. We steken een kaars aan en zeggen daarbij hardop of in onszelf:  
"Ter verheerlijking van de alomtegenwoordige God ontsteken wij dit Licht
dat symbolisch hen allen vertegenwoordigt die, bekend en onbekend aan de wereld,
het Licht van de waarheid in de duisternis van menselijke onwetendheid hebben hooggehouden".  
 
3. We houden een korte stilte.  
 
4. We lezen uit de Beker van Saki en uit Gatheka 38
In "De beker van Saki" staat bij zondag 22 maart:  
"Er is één leraar, God zelf.  
Wij allen zijn Zijn leerlingen
".    

We zijn leerlingen op het spirituele pad en op dit pad komen we momenteel een ongekende wereldwijde problematiek tegen. 
In deze situatie kan Sociale Gatheka 38 ons helpen.
 
In Sociale Gatheka 38, De kracht van de stilte, lezen we:
En nu, hoe kunnen wij in ons die kracht ontwikkelen om in het dagelijks leven tegen alle verstorende invloeden stand te houden? Het antwoord is, dat men zichzelf rustig moet maken door middel van concentratie. Ons denkvermogen is als een boot die in het water is, onderhevig aan de  beweging  van  de  golven  en  onderhevig  aan  de  invloed  van  de  wind.  En de golven zjjn onze  eigen  emoties  en  hartstochten,  onze  eigen  gedachten  en  verbeeldingen.  En de wind is de uiterlijke invloed die wij ondergaan. Om de boot te stoppen moet je een anker in het water laten. Dat anker legt de boot stil. En dat anker is het onderwerp, waarop wij ons concentreren. Zo kan het gebed als anker dienen. 
Om te kunnen váren is nodig dat de boot niet zwaarder geladen mag zijn dan het gewicht dat zij kan dragen. En zo moet ons  hart  niet  te  zwaar  beladen  worden  met  dingen  waaraan  wij  ons  hechten,  want  dan  zal  de  boot  niet  gaan. 
 

5. We bidden het   

Gebed voor de vrede 

 

Zend ons Uw vrede, o Heer, 
Die volmaakt is en eeuwigdurend, 
Opdat onze ziel vrede moge uitstralen. 
 
Zend ons Uw vrede, o Heer, 
Opdat wij harmonisch mogen denken, 
Spreken en handelen. 
 
Zend ons Uw vrede, o Heer, 
Opdat wij tevreden en dankbaar mogen zijn 
Voor Uw overvloedige gaven. 
 
Zend ons Uw vrede, o Heer, 
Opdat we temidden van onze aardse strijd 
Uw geluksgevoel mogen genieten. 
 
Zend ons Uw vrede, o Heer, 
Opdat wij alles mogen verduren en verdragen 
In de gedachte aan Uw mededogen. 
 
Zend ons Uw vrede, o Heer, 
Opdat ons leven één Goddelijke visie moge worden  
en in Uw licht alle duisternis moge verdwijnen. 
 
Zend ons Uw vrede, o Heer,  
Die onze vader en moeder zijt, 
Opdat wij, Uw kinderen op aarde, 
Ons allen in één broeder- en zusterschap mogen verenigen. 
 
(Hazrat Inayat Khan) 
 
6. Herhaal dan de
wazifa "Ya Raqib" (Ya Rakiep)
 7x of 33x of 101x
(gebed om bescherming en veiligheid). 
 
7. Sluit af met een gebed
Dat kan één of meerdere van de Soefi-gebeden zijn of een persoonlijk 
gebed, vanuit je hart dat de balans en harmonie hersteld mogen worden
met de intentie dat alle betrokkenen mogen worden geheeld door de aldoordringende en alom aanwezige goddelijke kracht. 
 
En vervolg je dag met een diep innerlijk gevoel van vrede en verbinding. 
 
Voor wie dat wil herhaal ik hier de link naar een video opname van Murshid Karimbakhsh Witteveen op YouTubevan de zomerschool van 2007; de titel is:
"Spiritueel worden is niets worden; iets zijn is als niets zijn". Deze opname is te zien via de volgende link: https://www.youtube.com/watch?

Eventuele vragen of opmerkingen kun je sturen naar: anandadeheer@gmail.com

Hartegroet,

Ananda

 

---------------------------------------------------------------------------------------------

Vanaf juni is in ons centrum D.V. te verwachten:

Elke zondag om 11.00 uur is er een Universele Eredienst of een informele Viering; de spreker is te vinden in het activiteitenoverzicht; deze diensten zijn openbaar; ieder is van harte welkom! 

Zie verder het activiteitenoverzicht.   

 

De activiteiten van het centrum zijn ook op Facebook te vinden via deze link: