header

Soefi Beweging Nederland

Soeficentrum Den Haag

altaar

Universele Eredienst

 

Iedereen is van harte welkom bij deze diensten. Ze vinden elke zondag plaats, behalve in vakantietijd, (zie Agenda) om 11.00 uur in het Soeficentrum.

Voor geïnteresseerden zal er de eerste zondag van de maand om 10.30 uur in de voorkamer van het centrum de Confraternity plaats vinden. Dit is een contemplatieve bijeenkomst waarbij een aantal soefi-gebeden worden gereciteerd (in het Engels).


De gedachte achter het Universeel Soefisme is dat alle godsdiensten uit één en dezelfde goddelijke bron voortkomen. Volgens Inayat Khan heeft God vele benamingen en beleeft elk mens God op zijn eigen manier. God moet je volgens hem niet buiten jezelf zoeken, maar binnen in jezelf. 


De teksten worden op zondag 23 juni gelezen in de Universele Eredienst door Wajid Kofman met het thema: De komende Wereldgodsdienst.

 

Hindoeïsme 

Bhagavad Gita

Als iemand een offer opdraagt of een gift schenkt of ascese  beoefent zonder zijn geloof en wil te richten naar Brahman, dan is  wat hij doet onwerkelijk. Het kan noch in deze wereld, noch in de  volgende enig goed resultaat teweeg brengen. 

 

Boeddhisme 

Dhammapada 231-234

Laat men waken tegen heftigheid van het lichaam; laat men waken  tegen heftigheid van taal; laat men waken tegen heftigheid in  gedachten. 

De wijzen die beheerst zijn in daad, woord en gedachte, die zijn waarlijk  geheel beheerst. 

 

Zoroastrisme 

Yasna 44:2

 Tot U roep ik, Ahura: “Geef mij antwoord en doe mij verstaan!”  Wij hunkeren naar een leven in volmaaktheid: hier, en later na  deze aardse dagen. Maar wij schieten in zoveel tekort! Hoe  kunnen onze dagen bestaan voor de Gerechtigheid? Nee, ik wil stil  zijn in U! Gij die de Waarheid ziet, ook in het verborgenste, zult  ons genezen wanneer het leven ons verwondt. 

 

Jodendom 

Psalm 119; 105 – 112

Een lamp voor mijn voet is Uw woord, een schijnend licht op mijn  pad. Ik zweer – en ik zal het waarmaken – dat ik mij aan Uw Wet  houdt. Mijn oprechte voornemen is om volgens Uw richtlijnen te  leven. Dit is mijn richtsnoer voor eeuwig. 

 

Christendom 

1e brief van Petrus 4: 7-11

Wees dus bezonnen en nuchter, opdat u kunt bidden. Beoefen  vooral de onderlinge liefde met volharding, want de liefde bedekt  tal van zonden. Betoon elkaar gastvrijheid zonder morren. Dien  elkaar, als goede beheerders van Gods veelsoortige genade, met  de gaven zoals ieder die heeft ontvangen. Wie spreekt, moet  beseffen dat hij Gods woorden spreekt. Wie een dienst verricht,  moet weten dat het God is die hem kracht verleent. 

 

Islam 

Koran; Sura 31: 22 – 23

En wie zich geheel aan Allah overgeeft en goed doet, die houdt de  stevigste handgreep vast. En de uiteindelijke beschikkingen  berusten bij Allah. En als iemand ongelovig is, laat dan zijn  ongeloof jou niet bedroefd maken. Allah weet wat er binnen in de  harten leeft. 

 

Soefisme

Raga 16

Al wat mij aanraakt, doet mij trillen met de vreugde van Uw kus;  waar ik ook dwaal, ontmoet ik U; waarheen ik ook reik, vind ik U, o  Heer. Waarheen ik mijn oog ook wend, zie ik de glorie van Uw  aanschijn; wat ik ook aanraak, het is Uw geliefde hand. Wie ik ook  zie, U zie ik in mijn ziel; wie mij ook iets geeft, ik neem het aan van  U; aan wie ik ook iets geef, ik bied het U ootmoedig aan, o Heer;  wie ook tot mij komt, Gij zijt het, die komt; tot wie ik ook roep, ik  roep tot U.

 


Geluidsopnamen van diensten zijn naderhand via een besloten youtube-link beschikbaar. Je kunt ze per mail aanvragen via centrum.usdh@gmail.com. Daarvoor wordt een donatie gevraagd van 2 euro. Je ontvangt de link zodra het bedrag is overgemaakt op bankrekening: NL47INGB0009513128 ten name van Centrum voor Universeel Soefisme Den Haag met vermelding van de datum van de gewenste Eredienst.