header

Pagina overzicht

 

Voor een soefi is waarheid de enig ware religie.
Hij ziet die als een zee.

Voor hem zijn alle geloofsovertuigingen golven van die zee.

Hazrat Inayat Khan

                                                               

Universele erediensten van 11.00-12.00uur.

Op basis van de verschillende geschriften vindt een korte lezing plaats.

Tijdens de dienst wisselen spreken, stilte en muziek elkaar af.

De diensten zijn voor iedereen toegankelijk.


Er zijn twee vormen van eredienst:  De formele dienst en de informele dienst.

Bij de formele dienst is een altaar opgesteld.  
Voor iedere religie wordt een kaars aangestoken als symbool van het licht dat deze religie aan de wereld brengt.

Een informele dienst heeft geen altaar en de aanwezigen zitten in een kring.
De kring symboliseert dat wij allemaal, waar we ons ook bevinden op onze innerlijke reis, gelijkwaardig zijn aan elkaar en elkaar nodig hebben op onze weg.


In ons centrum houden wij 10 diensten per jaar, waarvan 6 formeel en 4 informeel.
De erediensten zijn altijd op zondag van 11.00 - 12.00 uur

Datum: Laatste zondag van de maand (in juli en augustus is er geen dienst)

Lokatie: Huize het Oosten (Maconieke ruimte, volg bordjes Soefidienst), Jan Steenlaan 25 in Bilthoven.

Let op : Alleen op 31 maart 2019 in de Woudkapel, Beethovenlaan 21, Bilthoven

 

Eredienst op 24 februari 2019 van 11.00-12.00uur.  

Spreker :  Annemieke Bouman

Thema :  Over leven als ziel in de stof’

 

Verwijzingen naar verschillende geschriften:


Hindoe geschrift (Bhagavad Gita)
O, zoon van Kunti, het afwisselend komen en gaan van geluk en verdriet is als het komen en gaan van zomer en winter. Ze zijn het gevolg van zintuiglijke waarneming, o afstammeling van Bharata, en men moet ze onbewogen leren verdragen.
Zij die de waarheid zien, hebben geconcludeerd dat het niet bestaande [het materiële lichaam] vergankelijk is en dat het eeuwige [de ziel] geen verandering ondergaat. Ze zijn tot deze conclusie gekomen door onderzoek van het wezen van beide.


Boeddhistisch geschrift (Evangelie van Boeddha)
De wereld is vol boosheid en verdriet, omdat zij vol begeerte is. Mensen gaan verloren, omdat misleiding beter is dan de waarheid.
Eerder dan de waarheid, volgen zij de dwaling, die in het begin plezierig is om naar te kijken, maar uiteindelijk zorgen, beproeving en ellende veroorzaakt.


Zoroastrisch geschrift (Yasna 28: 2, 4)
2. Leer mij om U te dienen, Heer. En laaf mij aan uw hemelse welgezindheid, Opdat ik met behulp van Hem, die de kosmische orde draagt, Deel krijg aan beide rijken: de zichtbare wereld en de onzichtbare.
En geef, Heer, dat het bewonen van beide rijken de gelovige tot zaligheid strekken.
4. Moge de eenheid tussen de hemelse welgezindheid en mij, ...... Nimmer teloorgaan.
Moge de liefdevolle nabijheid van de Heer Tot een volkomen harmonie leiden: Een harmonie tussen de intenties van de Heer en mijn daden.


Joods geschrift
In Genesis 2:7
En God vormde de mens uit stof van de aardbodem en in zijn neusgaten blies hij de levensadem. En de mens werd tot een levend wezen.
Prediker 2: 4-12
Ik deed grote dingen; ik bouwde huizen, plantte wijngaarden, legde hoven en parken aan en plantte daarin allerlei vruchtbomen, ik groef watervijvers om daaruit een bos met jonge bomente bevloeien; ik kocht slaven en slavinnen en daar werden er ook in mijn huis geboren; ook had ik een talrijk bezit aan runderen en kleinvee, meer dan allen die vóór mij te Jeruzalem geweest waren; ik vergaderde mij ook zilver en goud, schatten van koningen en landschappen; ik verschafte mij zangers en zangeressen en dingen die mensen bekoren, alle mogelijke genietingen.
Zo werd ik groter en rijker dan allen die vóór mij te Jeruzalem geweest waren; ondertussen bleef mijn wijsheid mij bij.
En niets dat mijn ogen wensten, ontzegde ik ze, noch hield ik mijn hart van enige vreugde terug, ja mijn hart verheugde zich over al mijn zwoegen, en dit was wat al mijn gezwoeg mij opleverde.
Toen ik mij nu wendde tot alle werken die mijnhanden hadden gewrocht, en tot het zwoegen waarmee ik mij had afgetobt om die te volbrengen- zie alles was ijdelheid en najagen van de wind.


Christelijk geschrift (Lucas 12:16-24)
En Christus sprak tot hen een gelijkenis en zei: Het land van een rijk man had veel opgebracht. En hij overlegde bij zichzelf en zei: Wat moet ik doen, want ik heb geen ruimte om mijn vruchten te bergen. En hij zei: Dit zal ik doen; ik zal mijn schuren afbreken en grotere schuren bouwen en ik zal daarin al het koren en al mijn goederen bergen. En ik zal tot mijn ziel zeggen: Ziel, gij hebt vele goederen liggen, opgetast voor vele jaren, houd rust, eet, drink en wees vrolijk.
Maar God zei tot hem: Gij dwaas, in deze eigen nacht wordt uw ziel van u afgeëist en wat gij gereedgemaakt hebt, voor wie zal het zijn? Zó vergaat het hem, die voor zichzelf schatten verzamelt en niet rijk is in God. En Jezus zei tot zijn discipelen: daarom zeg Ik u: Wees niet bezorgd over uw leven, wat gij zult eten of over uw lichaam, waarmede gij u zult kleden.
Want het leven is meer dan het voedsel en het lichaam meer dan de kleding.


Geschrift van de Islam (vertaling Kader Abdollah Hoofdstuk 15:1)
Bij de tijd en het leven de mens berokkent zichzelf schade. Behalve zij die geloven en goede daden doen en elkaar aanzetten tot rechtvaardigheid en elkaar manen tot geduld.


Mystiek geschrift
Pluk geen bloemen- het houdt je op in je voortgang op het pad en gaandeweg zouden ze toch maar verwelken.
Kijk ernaar, en bewonder hun schoonheid. Ze zullen je overal op je verdere reis met een glimlach begroeten.

---