header

Pagina overzicht

 3 Eredienst1

Voor een soefi is waarheid de enig ware religie.
Hij ziet die als een zee.

Voor hem zijn alle geloofsovertuigingen golven van die zee.

Hazrat Inayat Khan

Universele erediensten van 11.00-12.00 uur.
Met de Universele Eredienst wordt de eenheid van religieuze idealen aanschouwelijk en ervaarbaar gemaakt.
Rond een vooraf gekozen thema, geënt op het dagelijkse leven, worden teksten gelezen uit de geschriften van de grote wereldreligies. Op basis van deze teksten vindt een toespraak plaats. Tijdens de dienst wisselen spreken, stilte en muziek elkaar af. De diensten zijn voor iedereen toegankelijk, voor kinderen is er een eigen activiteit.

Er zijn twee vormen van eredienst: de formele dienst en de informele dienst.

Bij de formele dienst is een altaar opgesteld. Voor iedere religie wordt een kaars aangestoken als symbool van het licht dat deze religie aan de wereld brengt.

Een informele dienst heeft geen altaar en de aanwezigen zitten in een kring. De kring symboliseert dat wij allemaal, waar we ons ook bevinden op onze innerlijke reis, gelijkwaardig zijn aan elkaar en elkaar nodig hebben op onze weg. In ons centrum houden wij 10 diensten per jaar, waarvan 5 formeel en 5 informeel. De erediensten zijn altijd op zondag van 11.00 - 12.00 uur

Datum: Laatste zondag van de maand (in juli en augustus is er geen dienst)
Lokatie: Huize het Oosten (Maçonnieke ruimte, volg bordjes : Soefidienst), Jan Steenlaan 25 in Bilthoven.
(Let op : Alleen op 29 maart 2020 in de Woudkapel, Beethovenlaan 21, Bilthoven)

De aanstaande Eredienst is op zondag 23 februari 2020 van 11.00-12.00 uur.

Spreker: MarYam Mildenberg
Onderwerp: "Tot nieuw beginnen begaafd"

De dienst is voor iedereen toegankelijk; voor kinderen is er een eigen activiteit.

Wees na de koffie ook welkom om een hapje mee te eten. 

 

Verwijzingen naar verschillende geschriften:

 

Hindoe geschrift: Upanishad:

Leid mij van dood naar leven,
van leugen naar waarheid,
van angst naar vertrouwen,
van haat naar liefde.
Laat vrede ons hart vervullen,
onze wereld,
het universum.
Vrede vrede vrede
Aum Shanti.

 

Boeddhistisch geschrift: Dhammapada 14, De Ontwaakte:

Zie de ontwaakte, hij heeft de overwinning behaald.
Hij heeft de wereld achter zich gelaten.
Hij is ontwaakt.
Hij vindt vreugde in de stilte van zijn meditatie en
blijdschap in de rust van zijn onthechting.
Het is moeilijk geboren te worden, het is moeilijk je in het leven staande te houden.
Moeilijker is het de verheven waarheid te vernemen,
ernaar te leven en tot ontwaken te komen.
Toch is de leer eenvoudig.
Wie zuiver van hart is, en het goede doet, zal uiteindelijk vrij worden.
Wees vooral geduldig!

 

Zoroastrisch geschrift: Gathas van Zarathoestra, Yasna 28:6, 30:2

O Wijsheid, kom tot ons met goed denken.
Schenk Zarathoestra en ons, overeenkomstig uw verheven woorden,
de duurzame gave en sterke steun van waarheid, zodat wij, Wijsheid,
de vijandelijkheden van de vijand te boven zullen komen.
Neig uw oren naar het beste.
Overdenk met een helder verstand - ieder mens voor zich –
de twee keuzen van beslissing ...


Joods geschrift: Thora, Exodus 4:10-12:

Moshé zei tegen de Eeuwige:
“Ik bid U mijn Heer, ik ben geen man van het woord, zomin gister als eergisteren,
evenmin sinds U tot Uw dienaar gesproken hebt;
het spreken valt me immers zwaar.”
Maar de Eeuwige zei tegen hem:
“Wie heeft de mens een mond gegeven,
wie maakt hem stom of doof of scherphorend of ziende of blind,
Ben Ik het niet, de Eeeuwige!”
Nu dan, ga!
Ik zal je in het spreken bijstaan en Ik zal je leren wat je moet zeggen.

 
Christelijk geschrift: Nieuwe Testament,

Matteüs, 28:1:
Na de sabbat, toen de ochtend van de eerste dag van de week gloorde, kwam Maria uit Magdala met de
andere Maria naar het graf kijken

Marcus vertelt (16:1-2):
Toen de sabbat voorbij was, kochten Maria uit Magdala en Maria de moeder van Jakobus, en Salome
geurige olie om hem te balsemen. Op de eerste dag van de week gingen ze heel vroeg in de ochtend,
vlak na zonsopgang naar het graf.

Lucas vertelt (24:1):
Op de eerste dag van de week gingen ze bij het ochtendgloren naar het graf met de geurige olie die ze
bereid hadden.

Johannes vertelt (20:1, 14-16):
Vroeg, op de eerste dag van de week, toen het nog donker was, kwam Maria uit Magdala bij het graf. Ze
zag dat de steen van de opening van het graf was weggehaald....
...ze keek om en toen zag ze Jezus staan, maar ze wist niet dat het Jezus was. "waarom huil je?" vroeg
Jezus. "Wie zoek je?"
Maria dacht dat het de tuinman was en zei: "Als u hem hebt weggehaald, vertel me dan waar u hem
hebt neergelegd, dan kan ik hem meenemen."
Jezus zei tegen haar: "Maria!"
Ze draaide zich om en zei: "Rabboeni!"(Dat betekent meester.)


Geschrift van de Islam: Koran, sura 30: 20 – 24:

Tot Zijn tekenen behoort dat Hij u geschapen heeft uit stof en
daarna wordt gij mensen en verspreidt gij u.
En tot Zijn tekenen behoort, dat Hij uit uw midden
echtgenotes heeft geschapen opdat gij bij haar rust zoudt vinden en
dat Hij tussen u genegenheid en barmhartigheid heeft gemaakt.
Daarin zijn waarlijk tekenen voor lieden die indachtig zijn.
En tot Zijn tekenen behoort de schepping van de hemelen en de aarde en
de verscheidenheid van uw talen en uw kleuren.
Daarin zijn waarlijk tekenen voor de wetenden.
En tot Zijn tekenen behoort dat gij slaapt in de nacht en op de dag
dat gij Zijn genade kunt nastreven.
Daarin zijn waarlijk tekenen voor lieden die horen.


Soefigeschrift: Gayan:
Optimisme is het resultaat van liefde.
Niets kan de vreugde wegnemen van de mens,
die tot het juiste begrip van de dingen is gekomen.
Geluk alleen is natuurlijk en wordt bereikt door dit te weten
en een natuurlijk leven te leiden.
Treed de wereld tegemoet met een glimlach,
onder alle omstandigheden.