header

Pagina overzicht

 

Voor een soefi is waarheid de enig ware religie.
Hij ziet die als een zee.

Voor hem zijn alle geloofsovertuigingen golven van die zee.

Hazrat Inayat Khan

                                                               

Universele erediensten van 11.00-12.00uur.

Op basis van de verschillende geschriften vindt een korte lezing plaats.

Tijdens de dienst wisselen spreken, stilte en muziek elkaar af.

De diensten zijn voor iedereen toegankelijk.


Er zijn twee vormen van eredienst:  De formele dienst en de informele dienst.

Bij de formele dienst is een altaar opgesteld.  
Voor iedere religie wordt een kaars aangestoken als symbool van het licht dat deze religie aan de wereld brengt.

Een informele dienst heeft geen altaar en de aanwezigen zitten in een kring.
De kring symboliseert dat wij allemaal, waar we ons ook bevinden op onze innerlijke reis, gelijkwaardig zijn aan elkaar en elkaar nodig hebben op onze weg.


In ons centrum houden wij 10 diensten per jaar, waarvan 6 formeel en 4 informeel.
De erediensten zijn altijd op zondag van 11.00 - 12.00 uur

Datum: Laatste zondag van de maand (in juli en augustus is er geen dienst)

Lokatie: Huize het Oosten (Maconieke ruimte, volg bordjes Soefidienst), Jan Steenlaan 25 in Bilthoven.

Let op : Alleen op 31 maart 2019 in de Woudkapel, Beethovenlaan 21, Bilthoven

 

Eredienst op 27 januari 2019 van 11.00-12.00uur.  

Spreker : Kadir Troelstra

Thema : Dharma

 

Verwijzingen naar verschillende geschriften:


Hindoe geschrift (Bhagavad Gita, IV, 5-9)
Hoewel zelf ongeboren, onveranderlijk in wezen en Heer van al het bestaande, toch wordt Ik -
heersende over Mijn eigen natuur - geboren uit Mijn eigen Maya.
Ik breng mijzelf voort, O Zoon van Bharata, telkens wanneer in de wereld het goede verzwakt enondeugd en onrecht toenemen.
Ik belichaam Mij dus van eeuw tot eeuw, ter bescherming van het goede, ter vernietiging van het kwade, en tot vestiging van rechtvaardigheid.


Boeddhistisch geschrift (Canto VIII: 100-104)
Eén enkel betekenisvol woord waardoor men vrede vindt, is beter dan duizend zinloze woorden.
Eén enkel veelbetekenend couplet waardoor men vrede vindt, is beter dan duizend coupletten die uit zinloze zinnen zijn samengesteld.
Eén woord van de Dhamma waardoor men vrede vindt, is beter dan het uitspreken van honderd verzen die bestaan uit oppervlakkige woorden.
Al zou men een miljoen man in de strijd verslaan, degeen die meester wordt over zichzelf is de grootste overwinnaar.


Zoroastrisch geschrift (Yasna 45, nrs l, 5):
Thans is het ogenblik aangebroken, waarop ik mijn stem wil verheffen. Spits uw oren: gij allen diegekomen zijt van verre of nabij. Zet wijd open uw harten voor de grote goedheid van de Heer. En moge zijn goedheid zich daarin krachtig bevestigen, opdat gij te allen tijde bestand zijt tegen smaad en hoon.
Reppen wil ik van datgene, wat de Allerheiligste mij onthulde als de juiste keuze.
De Heer sprak tot mij: wie zich toevertrouwt van ganser harte aan mijn leiding, hem zal ik schenken welvaart en onsterfelijkheid. En mijn welgezindheid zal vaardig worden over zijn daden.


Joods geschrift (Jeremia l, vers 4-9):
De Eeuwige richtte zich tot mij [Jeremia]: ‘Voordat ik je vormde in de moederschoot, had ik je al uitgekozen, voordat je de moederschoot verliet, had ik je al aan mij gewijd, je een profeet voor alle volken gemaakt.’ Ik riep: ‘Nee, Eeuwige God! Ik kan het woord niet voeren, ik ben te jong.’ Maar de Eeuwige antwoordde: ‘Zeg niet: “Ik ben te jong.” Richt je tot iedereen naar wie ik je zend en zeg alles wat ik je opdraag. Wees voor niemand bang, want ik zal je terzijde staan en je redden – spreekt de Eeuwige.’ En de Eeuwige strekte zijn hand uit, raakte mijn mond aan en zei tegen mij: ‘Hiermee leg ik mijn woorden in jouw mond.


Christelijk geschrift (Mattheüs 22: 34-40)
Nadat de Farizeeën hadden vernomen dat hij de Sadduceeën tot zwijgen had gebracht, kwamen ze bij elkaar. Om hem op de proef te stellen vroeg een van hen, een wetgeleerde: ‘Meester, wat is het grootste gebod in de wet?’
Hij antwoordde: ‘Heb de Heer, uw God, lief met heel uw hart en met heel uw ziel en met heel uw verstand. Dat is het grootste en eerste gebod. Het tweede is daaraan gelijk: heb uw naaste lief als uzelf. Deze twee geboden zijn de grondslag van alles wat er in de Wet en de Profeten staat.


Geschrift van de Islam (Soera 2, 285)
De gezant gelooft in wat van zijn Heer vandaan naar hem is neer gezonden en de gelovigen ook; allen geloven in God, in Zijn engelen, in Zijn boeken en in Zijn gezanten. Wij maken geen enkel onderscheid tussen Zijn gezanten. Zij zeggen: “Wij horen en gehoorzamen. Schenk ons Uw vergeving, onze Heer. Bij U is de bestemming.”


Gayan, Vadan, Aforismen
Godsdienst bestaat niet uit ceremonie of ritueel; ware godsdienst is het gevoel van, of de zin voor plicht.

Wanneer het menselijk hart zich van God bewust wordt, wordt het als de zee,
Het strekt zijn golven uit naar vriend en vijand,
En steeds verder spreidend, bereikt het volmaaktheid.

De heilige plicht van de mens is ernaar te streven dat volmaakte bewustzijn te bereiken dat zijn ware religie is.

---