header

Pagina overzicht

 Cherags

De dienst wordt geleid door een groep van drie personen - cherags (lichtdragers). De samenstelling van die groep wisselt, maar zij telt nooit alleen drie mannen of drie vrouwen. De cherags hebben een speciale wijding ontvangen. De verscheidenheid van de beroepen waarin zij werkzaam zijn, is groot. Zij hebben een spirituele training gevolgd volgens de methode en filosofie van Inayat Khan. Een van de cherags steekt de kaarsen aan na het uitspreken van de aanroep: "Tot de Ene, de volmaaktheid van liefde, harmonie en schoonheid, het Enige Wezen, verenigd met alle verlichte zielen, die de belichaming vormen van de Meester, de Geest van Leiding." Vervolgens leest een andere cherag passages uit de heilige boeken van de altaarverschillende godsdiensten, die voor de kaarsen op het altaar liggen. Die teksten hebben betrekking op het onderwerp dat door de derde cherag - de spreker - is uitgezocht. Vaak zijn dit zeer actuele onderwerpen en het frappante is dat daarover teksten van gelijke strekking te vinden zijn in die eeuwenoude geschriften. Weliswaar verschillen zij door cultuur en tijd van ontstaan veel van elkaar, maar tegelijkertijd blijkt er een grote eenheid te bestaan: treffende overeenkomsten zowel wat de geest betreft als de inhoud. Dat schept een sfeer van verdraagzaamheid en goede wil, waardoor de broeder- en zusterschap van alle mensen naderbij kan worden gebracht.