header

Pagina overzicht

 

De teksten bij de formele viering op 4 november  

Teksten:   "Ontmoeten zonder maskers"

Het Universeel Soefisme heeft respect voor ieders religieuze overtuiging,
daarom lezen wij uit mystieke geschriften teksten, die ons inzicht kunnen geven:

Teksten bij: Ontmoeten zonder maskers

Hindoegeschrift-Bhagavad Gita:

Altijd tevreden, evenwichtig, zelfbeheerst, resoluut;
hij die zijn geest en zijn verstand aan Mij heeft opgedragen,
zo’n aan Mij toegewijde leerling is Mij dierbaar.

Hij die door Yoga tot harmonie is gebracht,
Die zuiver is, die zijn zinnen en zijn persoonlijke zelf
overwonnen heeft,
die zijn hoogste Zelf gerealiseerd heeft als het Zelf van allen,
zulk een mens is niet gebonden door zijn handelingen,
zelfs al handelt hij.

Alleen een evenwichtig mens
wiens ziel onbewogen is door wisselend gebeuren,
die vreugde en pijn gelijkmoedig aanvaardt,
is geschikt voor onsterfelijkheid.

Wijsheid

 

Boeddhistisch geschrift:

Want de wet van oorzaak en gevolg geldt voor allen gelijkelijk, zonder uitzonderingen.
Maar in de dingen, die veranderen, ligt de waarheid verscholen.
De Waarheid maakt de dingen wezenlijk.
De Waarheid is het blijvende in het veranderlijke.
En de waarheid verlangt aan het licht te komen;
de Waarheid verlangt bewust te worden;
de Waarheid tracht zichzelf te kennen…

Nu werd ten laatste een plaats gevonden, waar de Waarheid in al haar heerlijkheid kon wonen, deze plaats is de ziel der mensheid.
Boeddha, o Gezegende, o Heilige, o Volmaakte, gij hebt de waarheid geopenbaard, en de Waarheid is op aarde verschenen,
en het koninkrijk der Waarheid is op aarde gesticht.

*******

De verlichte kluizenaar trekt zich terug in de stad;
De onvolkomen kluizenaar trekt zich terug in de bergen.

Mededogen

 

Geschrift van Zarathustra.

Yasna 31:6
Bevrijd mij van alle zaken die onwezenlijk zijn, opdat ik door niets geremd worde op de weg die leidt naar uw gerechtigheid.

Yasna 33:13
Mogen banden van onvergankelijke trouw mij aan U verbinden. En mogen deze banden beklijven door mijn onuitputtelijk verlangen naar het Goede. Schenk mij uw aanwezigheid. Ja, schenk uw nabijheid aan allen.

Zuiverheid

Joods geschrift:

Ik zal oprecht spreken, vanuit mijn hart,
Ik zal met een eerlijk oordeel komen
De Geest van God heeft mij gemaakt,
De adem van de Almachtige doet mij leven.
Als je daartoe in staat bent, antwoord mij;
Maak je klaar voor de strijd, stel je te weer.
Voor God zijn wij elkaars gelijken,
Jij bent net als ik uit leem gevormd.

Wet

 

Christelijk Geschrift:

Bedrieg elkaar niet, nu u de oude mens en zijn leefwijze afgelegd hebt en de nieuwe mens hebt aangetrokken,
die steeds vernieuwd wordt naar het beeld van zijn schepper
en zo tot inzicht komt. 

Dan is er geen sprake meer van Grieken of Joden, besnedenen of onbesnedenen, barbaren, Skythen, slaven of vrijen, maar dan is Christus alles in allen.

Zelfopoffering

 

Islamitisch geschrift:

Hij schenkt wijsheid aan wie Hij wil
en wie wijsheid is geschonken is inderdaad overvloedig begiftigd
en niemand trekt er lering uit, behalve zij, die begrip hebben.
En alles wat gij geeft en elke gelofte, die gij aflegt,
voorzeker Allah weet het;
er is geen hulp voor de onrechtvaardigen.

Maar degenen wier gezicht verlicht zal zijn, dezen zullen Allah’s barmhartigheid smaken; daarin zullen zij verblijven.
Dit zijn de tekenen van Allah welke wij u naar waarheid voordragen; Allah wenst de werelden geen kwaad toe.
En aan Allah behoort al hetgeen in de hemelen en al hetgeen op aarde is en tot Allah worden alle dingen teruggebracht.

En gedenkt Allah's gunst aan u en het verbond dat Hij met u sloot,
toen gij zei:
"Wij horen en wij gehoorzamen." En vreest Allah.
Voorzeker, Allah weet goed, wat in uw innerlijk is.

Eenheid

Gayan en Bowl van Saki

De wijze, wat hun geloof ook was,
Zijn altijd in staat geweest elkaar te benaderen
Buiten de gebondenheden van de uiterlijke vormen en conventies
Die nodig en natuurlijk zijn voor het menselijk leven,
Maar niettemin de mensheid scheiden.

Ware vrijheid is in onszelf, wanneer de ziel vrij is, is er niets in de wereld dat ons bindt; overal vinden we dan vrijheid, zowel in de hemel als op aarde.

De bron van de verwezenlijking van de Waarheid
Is binnen in de mens: hijzelf is het voorwerp
Van zijn verwezenlijking.

Waarheid