header

Pagina overzicht

 

De teksten bij de informele dienst op 6 mei 

Teksten: 'geduld en vertrouwen

In een Hindoegeschrift lezen wij:
Bhagavad Gita XIII (13,16)-Dat=Ene-

Overal heeft de Ene handen en voeten, overal ogen, hoofden, monden;
alles horend, verwijlt de Ene in de wereld, alles omvattend;

Ongedeeld in de schepselen en toch in elk afzonderlijk gezeteld,
aldus moet men de Ene kennen als de behoeder der schepselen;
de Ene verslindt en de Ene brengt voort.

wijsheid

 

In een Boeddhistische geschrift lezen wij:
Het evangelie van Boeddha 74

(De ploeger)

Toen sprak de Brahmaan Bharadwadsja de Verhevene toe in een stanza:
"Gij beweert een ploeger te zijn, toch zien wij niets van uw ploegen.
Licht ons in omtrent uw ploegen, opdat wij dit mogen verstaan".

De Verhevende antwoordde: "Geloof is het zaad, tucht de regen, inzicht mijn juk én ploeg,
ingetogenheid de ploegstaart, verstand het zeel (trektouw), bezinning ploegschaar en
prikkel.(om achteruittrappen van de os tegen te gaan)

Ik ben beheerst naar lichaam en beheerst in spreken, matig in mijn voedsel,
ik laat de waarheid het onkruid delgen; zachtmoedigheid is mijn ontspanning.

Inspanning is mijn rijdier; het brengt mij naar Nirwana en keert zijn rug niet naar de plek,
waar men bij aankomst nimmer treurt.
Zo wordt dit ploegen volbracht; het draagt de vruchten der onsterfelijkheid.
Als dit ploegen volbracht wordt, is men bevrijd van alle lijden."

mededogen

 

In een geschrift van Zarathustra lezen wij:
Yasna 44, 2 en 11

U roep ik aan Heer.. Antwoordt mij en geef mij inzicht. Wij zijn stom van verlangen
naar het volmaakte leven dat op dit aardse volgt. Maar in vele opzichten doen wij
niet wat wij behoren te doen. Hoe kunnen wij ons staande houden voor uw gerechtigheid?
Het is slechts zwijgen dat ons past. Doorvors, Heer, de schuilhoeken van onze ziel, om
te zien of daar ook een zweem van waarheid aanwezig zij; hoe misvormd onze ziel ook
is geworden door het leed van dit aardse leven.

U roep ik aan Heer. Antwoordt mij en geef mij inzicht. Wanneer ik tot u spreek weerklinken mijn woorden dan ook in Uw hart? Mengen mijn woorden zich dan ook in Uw scheppingslied?

Hoe verrukkelijk is deze harmonie: zij inspireert tot een leven van vernieuwing en een afzien van alles wat mij vroeger in de ban hield.

zuiverheid

In een Christelijk geschrift lezen wij:
Lucas 13 vers 5 – 9

Jezus sprak deze gelijkenis: iemand bezat een vijgenboom, die in zijn wijngaard
was geplant. De eigenaar kwam om vrucht aan de vijgenboom te zoeken, maar
vond geen vrucht. De eigenaar zei tot de wijngaardenier: ‘Zie, het is nu al drie jaar,
dat ik vrucht aan deze vijgenboom kom zoeken. Maar ik vind ze niet. Hak hem om!
Waarom zou hij de grond nutteloos beslaan?'

De wijngaardenier antwoordde en zei tot hem: ‘Heer, laat hem nog dit jaar staan!
Ik zal er eerst nog eens omheen graven en er mest bij brengen. En indien hij in het
komende jaar vrucht draagt, dan is het goed. Maar anders, dan moet gij hem omhakken.’

zelfopoffering


In een Joodse geschrift lezen wij:
Prediker 3:

1 Alles heeft een bestemden tijd, en alle voornemen onder den hemel heeft zijn tijd.

2 Er is een tijd om geboren te worden, en een tijd om te sterven; een tijd om te planten, en een tijd om het geplante uit te roeien;

3 Een tijd om te doden, en een tijd om te genezen; een tijd om af te breken, en een tijd om te bouwen;

4 Een tijd om te wenen, en een tijd om te lachen; een tijd om te kermen, en een tijd om op te springen;

5 Een tijd om stenen weg te werpen, en een tijd om stenen te vergaderen; een tijd om te omhelzen, en een tijd om verre te zijn van omhelzen;

6 Een tijd om te zoeken, en een tijd om verloren te laten gaan; een tijd om te bewaren, en een tijd om weg te werpen;

7 Een tijd om te scheuren, en een tijd om toe te naaien; een tijd om te zwijgen, en een tijd om te spreken;

8 Een tijd om lief te hebben, en een tijd om te haten; een tijd van oorlog, en een tijd van vrede.

wet

In een geschrift uit de Islam lezen wij:
Soera Al-Ma’aaridj, 70:5

Wees je bewust van Allah, dan zal je Hem voor je vinden. Zorg dat je Allah
kent als het je goed gaat; dan zal Hij je kennen bij tegen-

spoed. Weet dat wat aan jou voorbij is gegaan, jou ook niet moest overkomen
en dat wat er met jou is gebeurd, niet aan jou voorbij kon gaan. En weet dat de
overwinning met geduld samengaat, vreugde met droefenis en verlichting met
moeilijkheden." In de Koran wordt trouwens enkele keren het woord ‘mooi’ aan
het woord ‘geduldig’ gekoppeld, bijvoorbeeld in onderstaand vers:

"Wees dus maar mooi geduldig en volhardend. " of "Oefen dus passende gedulding".

eenheid

In soefigeschriften lezen wij:
BvS: 4 januari

Wanneer gij met uw rug naar de zon staat, is uw schaduw voor u, maar wanneer
gij u omdraait en tegenover de zon komt te staan, dan valt de schaduw achter u.

Antwoorden van Inayat Khan: (11)

In alle bronnen waaruit ik de behoeften van mijn leven put zie ik één bron,
God, de enige Bron. En als ik iemand liefheb, weet ik dat ik God bewonder,
vereer, liefheb. In verdriet vertrouw ik op God en in vreugde dank ik Hem.
Ik treur niet over het verleden, ik ben niet bezorgd over de toekomst, maar
tracht van het heden te maken wat ik kan.

Gayan:

Vertrouw op God. Als je zijn steun nodig hebt, dan zie je in alles Zijn verborgen hand.

(H.I.K. uit: Wegwijzers: 40)

Het vergt geduld, offers en teleurstellingen, voordat je het punt bereikt, dat je de vreugde die van binnen komt tot werkelijkheid maakt.

Geduld is een boom, waarvan de wortels bitter zijn, maar de vruchten zoet’.

waarheid

 

Geduld (islam)

Geduld is een wapen, temidden van de storm
geduld is een schild, het is de geldende norm
Met geduld aan het eind, en ook aan het begin
er is niets dat me weerhoudt dat ik dan overwin

Omwille van Allaah, dien je veel geduld te tonen
je dient te beseffen dat Hij je ervoor zal belonen
opdat je incha Allaah zult behoren tot de vromen
toon het geduld en al het goede zal tot jou komen

Geduld is een versiering, verborgen in het hart
Geduld is een waardevolle en onmisbare schat
Wees geduldig, omwille van Allaah in jouw leven
en voorwaar, Allaah zal jou het allerbeste geven!

 

 

 

THEMA: Respect en Integriteit 24 december 2017

 

 Hieronder kunt u nog oude teksten lezen:

Hindoeisme

 Vertaling van de Gayatri mantra

Door alle lagen van ervaring heen is ‘Dat’
de ware aard die het bestaan verlicht,
het allerhoogste Ene.

Moge alle wezens door subtiele en meditatieve intelligentie
de verheven schittering
van verlicht bewustzijn gewaarworden.

 

We zingen samen: Gayatri Mantra

Om bhur bhuvaha svaha
Tat savitur varenyam
Bhargo devasya
dhimahi
Dhiyo yonah
prachodayat

Youtube Deva Premal  

---------------------------------------

Boeddhisme;

 

Mededogen: Jezelf in de ander verplaatsen

Wanneer iemand lijdt en je niet weet hoe je kunt helpen, verplaats jezelf dan zonder schroom in zijn of haar situatie. Stel jezelf zo levendig mogelijk voor wat jij door zou maken als je dezelfde pijn zou voelen. Vraag jezelf af: Hoe zou ik me voelen? Hoe zou ik willen dat mijn vrienden me behandelden? Wat zou ik het liefste willen?"

Als je jezelf zo in andermans plaatst stelt, verschuif je de focus van je bezorgdheid van haar gewoonlijk object, het zelf, naar anderen. Dit is een doeltreffende manier om de greep die het ego op je heeft te verzwakken en zo je mededogen te bevrijden.

 

Uit Het Tibetaanse boek van leven en sterven van Sogyal Rinpoche

--------------------------------------------------------

Zarathoestra

Heer, verleen reeds nu aan mijn aardse gestalte de glans van uw heerlijkheid,
Op dat uw volgelingen U in mij herkennen
En ik uw lichtbaken zij voor allen, die thans nog in duisternis wandelen.

Ja Heer, verleen glans aan mijn aardse gestalte,
Opdat ik moge zijn uw dageraad,
Die de komst van het goddelijk licht aankondigt;
Opdat alle mensen mij mogen zien als uw bode,
Die het aanbreken van een nieuw tijdperk verkondigt.

Laat mij ook uw zanger zijn zolang ik over adem beschik om te zingen.
Schepper van hemel en aarde, vervul onze harten en zielen,
Opdat wij in volmaakte visie uw wil realiseren in deze wereld en in dit aardse leven.

Bron: De Gatha’s van Zarathoestra, Yasna 50


------------------------------------------------------

Jodendom:

Lied : Avinu Malkeinu van Barbara Streisand

 

--------------------------------------------------------------------------

 

Christendom

Leven is wachten
dagen en nachten
denken en dromen
of het zal komen
het groot geluk

Leven is lijden
niet te vermijden
onmacht verduren
eindeloos turen
naar komend licht

Leven is kijken
elkaar verrijken
opnieuw beginnen
leren beminnen
pontaan als een kind

Leven is vragen,
wachten verdragen
woegen en zwijgen
antwoorden krijgen
die je niet vroeg 

Leven is dwalen
oude verhalen
speuren en zoeken
stoffige boeken
sporen van God

leven is opstaan
elkaar tegemoet gaan
'n hart om te geven
en haat te vergeven
het leven is goed.

Uit Van de andere kant , meditaties Henk Jongerius.

 

-----------------------------------------------------------------

Islam

God is Liefde
De Geliefde
De Verliefde
O, de zuiverste schoonheid

shq Allah
|Mah-Bub Lillah
Allah Ya Jamil
Oh Allah! Allah Allah...

Deva premal & Miten, youtube

---------------------------------------------------------------

Soefisme

We zingen samen:

Thy light is in all form,
Thy love in all beings
Oh Allah oh Allah oh Allah.. oh Allah hu.

Uit het gebed Salat