header

Pagina overzicht

   altaar

 

Teksten bij de Universele Eredienst van 9 december 2018

Onderwerp: Word als een kind

 

Spreker: Wakil Hutter

 

 

Hindoeïsme

  

 

Hindoe geschrift

Bhagavad Gita, XIV, 3-4

Het grote Brahman is de moederschoot, waarin Ik de levenskiem breng; hieruit spruiten alle schepselen voort, o Bharata.

Uit welke moeder de stervelingen ook geboren worden, o zoon van Kunti, het grote Brahman is hun moederschoot, en Ik ben de Vader, die hen verwekt.

Goddelijke Wijsheid

 

 

Boeddhisme

 

 

 

  

Boeddhistisch Geschrift.

 

Dhammapada, 7, 8, 16-18

En de Meester sprak tot de eerwaarde Ananda: “Ananda, laat het wel zijn, jammer niet, klaag niet. Heb ik u niet reeds vroeger gezegd, dat wij van alles wat ons lief en dierbaar is, moeten scheiden en afstand doen, dat het zo niet altijd zou kunnen duren? Hoe ware dit ook mogelijk, Ananda, dat wat geboren, geworden, gevormd en aan verval onderworpen is, niet zou vervallen?

Dat zou niet kunnen, Ananda. Lang zijt gij zorgvol de Verhevene nabij en in altijd gelijkblijvende trouw met grenzeloze liefde in werken, woord en gedachte slechts op zijn heil en welzijn bedacht geweest. Gij hebt veel verdienstelijks gedaan, wees nu op ernstig streven naar uw zaligheid bedacht en gij zult spoedig van alle wereldse onvolkomenheid ontheven worden. 

Goddelijke Mededogen

            

 

 

Zarathustra

 

 

 

 

Zoroastrisch Geschrift:

 

Gatha 34: 3-4

Voor uw aanbiddelijke waarheid buigen wij ons terneer, o Heer.
Moge Uw rijk in kracht toenemen op aarde en moge de stroom van uw zuivere gedachten ons allen in zich opnemen, opdat de wijsheid over ons vaardig worde.

Uw heilig vuur, dat voortlekt op de brandstof der waarheid,
betekent voor de juist ingestelde mens: vreugde, vrijheid en onbelemmerdheid.
Voor de onjuist ingestelde mens is het daarentegen: droefheid, dood en verkramptheid.
Want de laatste mist de moed om zich door het goddelijk vuur te laten reinigen
en daardoor vreugde en vrijheid te verkrijgen.

Goddelijke Zuiverheid

 

 

Jodendom

   

 

 

 

Joods Geschrift

Genesis 22, 9-14

Toen ze waren aangekomen bij de plaats waarover God had gesproken, bouwde Abraham daar een altaar, schikte het hout erop, bond zijn zoon Isaak vast en legde hem op het altaar, op het hout.

Toen pakte hij het mes om zijn zoon te slachten. Maar een engel van de Heer riep vanuit de hemel: “Abraham, Abraham!”. “Ik luister”, antwoordde hij. “Raak de jongen niet aan, doe hem niets! Want nu weet ik dat je ontzag voor God hebt: je hebt mij je zoon, je enige, niet willen onthouden”.

Toen Abraham opkeek, zag hij een ram, die met zijn horens verstrikt was geraakt in de struiken. Hij pakte het dier en offerde dat in plaats van zijn zoon.

Abraham noemde die plaats “De Heer zal erin voorzien”.

Goddelijke Wet

                        

 

Christendom 

  

 

 

 

Christelijk geschrift:

 

Mattheus 18, 1-5

Op dat moment kwamen de leerlingen Jezus vragen: “Wie is eigenlijk de grootste in het koninkrijk van de hemel?”

Hij riep een kind bij zich, zette het in hun midden neer en zei: “Ik verzeker jullie: als je niet verandert en wordt als een kind, dan zul je het koninkrijk van de hemel zeker niet binnengaan.

Wie zichzelf vernedert en wordt als dit kind, die is de grootste in het koninkrijk van de hemel. En wie in mijn naam één zo’n kind bij zich opneemt, neemt mij op”.

Goddelijke Zelfopoffering

 

Islam

 

 

Geschrift van de ISLAM

Soera 5, 116-118

En toen God zei: “O Isa, zoon van Marjam, heb jij tot de mensen gezegd: “Neemt mij en mijn moeder tot goden naast God?””.
Hij zei: “U zij geprezen! Het past mij niet iets te zeggen, waartoe ik geen recht heb. Als ik het gezegd zou hebben, zou U het geweten hebben. U weet wat in mijn binnenste is, Maar ik weet niet, wat in Uw binnenste is. U bent de kenner van de verborgenheden.

Ik heb tot hen alleen maar gezegd, wat U mij bevolen hebt: “Dient God, mijn Heer en jullie Heer”, en ik was getuige van hen zolang ik bij hen was. En toen U mij weggenomen had, was U de opziener over hen; U bent van alles getuige.

Als U hen bestraft, dan zijn zij Uw dienaren en als U hen vergeeft, dan bent U de machtige, de wijze”.

Goddelijke Eenheid

 

logo

 

 Soefisme (Gayan, Vadan, Nirtan)

 

Mystiek geschrift

Vadan, Gayan

Een kind, dat op de aarde wordt geboren, is een banneling uit de hemel.

Hij, die niet de neiging tot dansen voelt bij het zien van de bewegingen van een onschuldig kind, is nog niet uit zijn graf verrezen.

Een man zonder mannelijke moed, een vrouw zonder vrouwelijke gratie, een kind zonder kinderlijke eenvoud, een zuigeling zonder de onschuld van een zuigeling, een minnaar zonder gewillige zelfopoffering, en aanbidder zonder het ideaal van god, een gever zonder grote bescheidenheid zijn als een koning zonder koninkrijk.

Wanneer u alles geleerd hebt, wat er te leren is, zult u realiseren, dat er niets te leren was.

Goddelijke Waarheid