header

Pagina overzicht

   altaar

 

 

Teksten bij de Universele Eredienst van 25 juni 2017

Onderwerp: Wandelen met God

 

Spreker: Wieger Hellema

 

 

 

Hindoeïsme

  

 

Hindoe geschrift

 

Taittiriya Upanishad 3 : 1)

Eens ging een zoon naar zijn vader en zei: “Vader kunt u mij het geheim van Brahman, de Oppergod, uitleggen?”. Toen sprak zijn vader tot hem over het voedsel van de aarde, over de adem van het leven, over wie ziet, over wie hoort, over het denkvermogen dat weet, en over degene die spreekt. En daarna zei hij tegen zijn zoon: “Doe je best om Hem te kennen uit Wie alle wezens zijn voortgekomen, door Wie ze allemaal leven, en tot Wie zij allemaal terugkeren. Hij is Brahman.

 

 

Boeddhisme

 

 

 

  

Boeddhistisch Geschrift.

 

Leringen van Boeddha blz 143

 

Als je de waarheid niet kunt vinden daar waar je bent, waar verwacht je die dan wel te vinden? Het leven is kort en niemand weet wat het volgende moment zal brengen. Stel je geest open wanneer je daartoe in de gelegenheid bent en verwerf zo schatten van wijsheid. Jij op jouw beurt kunt anderen daarin overvloedig laten delen en hen daarmee gelukkig maken.

            

 

 

Zarathustra

 

 

 

 

Zoroastrisch Geschrift:

Yasna 28 : 8,9

Geef Heer dat mijn gedachten, woorden en daden in overeenstemming zijn met de kosmische orde. Geef dit aan allen die U hierom vragen. En verlicht hen met het licht van uw hemelse welgezindheid.

Met deze gaven toegerust, o Heer, zullen wij wandelen op het pad van Uw welbehagen, en ons niet schuldig maken aan zaken die Uw toorn kunnen opwekken.

 

 

 

Jodendom

   

 

 

 

Joods Geschrift

 

Psalm 25 : 6, 7

Wie heeft lust de Heer te vrezen, ‘t allerhoogst en eeuwig goed ? God zal zelf zijn leidsman wezen, leren hoe hij wandelen moet. ‘t Goed dat nimmermeer vergaat, zal hij ongestoord verwerven, en zijn Godgeheiligd zaad zal ‘t gezegend aardrijk erven.

Gods verborgen omgang vinden; zielen, waar Zijn vrees in woont; ‘t Heilgeheim wordt aan zijn vrinden, naar zijn vreêverbond getoond. d’ ogen houdt mijn stil gemoed opwaarts om op God te letten; Hij, die trouw is, zal mijn voet voeren uit der bozen netten.

                                                                                                                                                                                                   

                        

 

Christendom 

  

 

 

 

Christelijk geschrift:

 

Kolossenzen 1 : 9, 10

Daarom houden wij niet op voor u te bidden en te vragen, dat gij met rechte kennis van Zijn wil vervuld moogt worden, in alle wijsheid en geestelijk inzicht, om de Here waardig te wandelen, Hem in alles te behagen, in alle goed werk vrucht te dragen en op te wassen in de rechte kennis van God.

                                                   

 

 

Islam

 

 

Geschrift van de ISLAM

Koran 4 : 36, 57, 58

Dient God en stelt niets op gelijke hoogte met Hem. U zult goed doen aan ouders, verwanten, wezen, armen, aan buren, aan wie van buiten komt, en aan wie onderweg is. Voorwaar God heeft niet lief wie trots is of pocht. Degenen die geloven en goede werken doen, laat God binnengaan in tuinen, waar rivieren doorheen stromen. Zij zullen daar voor altijd verblijven. Voorwaar Allah draagt u op datgene, wat u is toevertrouwd, weer terug te geven aan hen die er recht op hebben. En als u tussen mensen moet rechtspreken, moet u dat op rechtvaardige wijze doen. Voorwaar God is goedgunstig dat Hij u zo vermaant. God hoort alles en ziet alles.

 

 

logo

 

 Soefisme (Gayan, Vadan, Nirtan)

 

Mystiek geschrift   

In de Gayan, Vadan en Nirtan lezen wij: (855)

Iedere vorm die ik zie, is Uw eigen vorm, o Heer, en ieder geluid dat ik hoor, is Uw eigen stem; in het aroma van de bloemen ruik ik de geur van Uw geest; in ieder woord tot mij gesproken, hoor ik Uw stem, o Heer.

Op iedere plaats voel ik Uw aanwezigheid, Geliefde; in ieder woord, dat tot mij komt, hoor ik Uw boodschap. waar ik ook heenga, daar ontmoet ik U, waar ik ook kijk, daar zie ik Uw luisterrijke verschijning.

Wie ik ook zie, ik zie U in zijn ziel, wie mij ook iets geeft, ik neem het aan van U, aan wie ik ook iets geef, ik bied het U nederig aan, o Heer, wie er ook tot mij komt, Gij zijt het die komt, tot wie ik ook roep, ik roep tot U.