header

Pagina overzicht

   altaar

 

 

Teksten bij de Universele Eredienst van 14 januari 2018

Onderwerp: De kracht van de stilte

 

Spreker: Purana Giezeman

 

 

 

Hindoeïsme

  

 

Hindoe geschrift

 

Bhagavad Githa

Handelen in Krisna-bewustzijn, vers 25, 27-29; toegewijde dienst vers 2, 3-4

Wie boven dualiteit en twijfel verheven is en wiens geest innerlijk werkzaam is,

wie altijd ijvert voor het welzijn van alle levende wezens en wie vrij is van zonden

verwerft zich bevrijding in het Allerhoogste.

Wanneer hij zich voor alle uiterlijke zaken afsluit, zijn ogen en innerlijke blik gericht houdt op het punt tussen beide wenkbrauwen, de in- en uitgaande adem tegelijk zwevende houdt in de neusgaten, en op deze wijze geest, zinnen en verstand beteugelt, raakt diegene die het bovenzinnelijke nastreeft, bevrijd van begeerte, angst en woede.

Wie zich altijd in deze staat bevindt is verlost.

De Allerhoogste zei: degene wiens geest gericht is op Mijn persoonlijke gedaante en die altijd bezig is Mij met groot en bovenzinnelijk geloof te aanbidden, die beschouw Ik als de meest volmaakte.

Maar diegene die door zinsbeteugeling en gelijkgezindheid jegens iedereen geheel opgaan in de aanbidding van het ongeopenbaarde, van datgene wat buiten waarnemingsbereik van de zinnen ligt, het alles doordringende, onvoorstelbare, hechte en bewegelijke – het onpersoonlijke beeld van de Absolute Waarheid – diegenen komen, omdat ze zich met aller welzijn bezighouden, uiteindelijk ook tot mij.

                                                                                                                                  WIJSHEID

 

 

Boeddhisme

 

 

 

  

Boeddhistisch Geschrift.

 

Vers 79, 82 en 89

Hij die de wet indrinkt, leeft gelukkig, met een onbewogen gemoed; de wijze verblijdt zich voortdurend in de wet, zoals die gepredikt wordt door de uitverkorenen.

Als wijzen naar de wet hebben geluisterd, worden zij stil als diep, helder en effen water.

Wiens geest wel gegrond is in de begindelen van kennis, wie aan niets meer hechtend, zich verheugt in de bevrijding van gehechtheid, die alle begeerte heeft overwonnen, vol van licht, die is onttogen aan de wereld.

                                                                                                                                  MEDEDOGEN

            

 

 

Zarathustra

 

 

 

 

Zoroastrisch Geschrift:

 

Yasna 29, 33, 43 en 45

De Wijsheid: “Mazda alleen kan hulp verlenen. Hij kent wat was en komen zal. Alle gedachten die opkwamen en zullen worden gedacht – Hij kent ze. Hij weet ook waarom, wanneer wij lijden.”

Toen sprak Ahoera Mazda zelf, die alle wetten kent, voor Wie niets verborgen is: “Niets was er toen Ik u worden deed, uw wezen is het Mijne en al uw gedachten. Nu zult ge de mensen voedsel verschaffen. Vraag niet en klaag niet, want al uw vragen en klachten worden reeds gekend, voor zij worden geuit.”

Toewijding wacht in stilte: alleen de Geest weet waarom. De Waarheid openbaart het, en de

Genade schenkt de voleinding.

Mijn woorden zwijgen: de heilige stilte heerst. De Waarheid stroomt de wereld in. De zon buigt zich tot ieder wezen. Geef gij, Ahoera, wasdom en oogst!

Wat was, wat is en wat zal zijn, het ligt alles in Hem besloten. Reeds nu wacht de Eeuwigheid, verblijdend het Goede, vernietigend het Kwade. Want God is de stilte in de woedende storm.

                                                                                                                                  ZUIVERHEID

 

 

Jodendom

   

 

 

 

Joods Geschrift

 

Job 39, vers 34-38

Job verootmoedigt zich voor God. En de Here antwoordde Job: Wil de bediller twisten met de Almachtige?

Toen antwoordde Job de Here:

Zie, ik ben te gering, hoe zal ik U bescheid geven? Ik leg de hand op mijn mond. Eenmaal heb ik gesproken, maar ik doe het niet weer; Ja tweemaal, maar ik ga er niet mee voort.

                                                                                                                                  WET

 

                        

 

Christendom 

  

 

 

 

Christelijk geschrift:

 

Nag Hammadi Geschriften II, Drievoudige verhandeling

Als deze Ene, die naar zijn aard onkenbaar is en aan wie alle grootheid die ik reeds noemde toebehoort, in de overmaat van Zijn heerlijkheid kennis wenst te schenken – opdat Hij gekend zou mogen worden – dan heeft hij daartoe de macht.

Al wat hij wil, ligt in zijn vermogen. Nu houdt hij zichzelf nog terug in de stilte die Hijzelf is.

Hij is de grote en geheel en al de oorzaak van het eeuwige bestaan van de Totaliteiten.

                                                                                                                                                                                                                                                                                ZELFOPOFFERING

 

 

 

Islam

 

 

Geschrift van de ISLAM

Koran: Sura AI-AA'Raaf

En wanneer de Koran wordt voorgedragen, luistert ernaar en wees stil, opdat uw barmhartigheid moge geschieden.

En gedenk uw Heer, 's morgens en 's avonds in uw gedachten met nederigheid en vrees zonder luidruchtigheid van spraak en behoor niet tot de onachtzamen.

Waarlijk, diegene die dicht bij uw Heer zijn wenden zich niet met trots van zijn aanbidding af doch zij verheerlijken Hem en werpen zich voor Hem neder.

                                                                                                                                 

                                                                                                                                  EENHEID

 

 

logo

 

 Soefisme (Gayan, Vadan, Nirtan)

 

De Gayan

Stel uw vertrouwen op God voor steun en zie hoe zijn verborgen hand werkt in alle bronnen.

De persoonlijkheid van de mens weerspiegelt zijn gedachten en daden.

De ontwikkeling van de persoonlijkheid is het werkelijke doel van het menselijk leven.

Alle zijden van het leven ontmoeten elkaar in de éne centrale punt, waar zij allen deel aan hebben en dat de Goddelijke intelligentie is.

                                                                                                                                  WAARHEID