header

Pagina overzicht

   altaar

 

 

Teksten bij de Eredienst van 19 november 2017

Onderwerp: het Heilige boek der Natuur

 

Spreker: Kadir Troelstra

 

 

 

Hindoeïsme

  

 

Hindoe geschrift

 

Tsjândogya Oepanisjad, H12

‘Breng mij een vrucht hier van die Nayagrodhaboom!’   ‘Hier is zij, heer.’
‘Splijt die open!’   ‘Zij is gespleten, heer.’
‘Wat ziet je daar?’   ‘Heel kleine zaden, heer.’
‘Splijt er een open!’   ‘Het is gespleten, heer.’
‘Wat zie je daar?’   ‘In het geheel niets, heer.’
Toen zij hij: ‘waarlijk, mijn kind, dat ijle, dat je niet ziet,
waarlijk uit dat ijle rijst deze Nayangrodhaboom op.’
‘Geloof, mijn kind, ‘  zei hij  ‘wat dat ijle is, dat heeft de hele wereld als haar ziel;
Dat is werkelijkheid;  dat is de Atman;  dat ben jij, o Sjwetaketoe.’

                                                                                                                              [ Wijsheid ]

 

 

Boeddhisme

 

 

 

  

Boeddhistisch Geschrift.

 

Dhammapada, canto 13, 168-1730

Ontwaak! Wees niet achteloos. Volg de waarheid (dhamma).
Hij die zich op het pad van de waarheid begeeft,
leeft gelukkig in deze wereld en in het hiernamaals.

Volg de moraliteit als wet; volg niet de immoraliteit als wet;
hij die zich op het pad van de waarheid begeeft,
leeft gelukkig in deze wereld en in het hiernamaals.

Beschouw deze wereld als een zeepbel, zie haar als een luchtspiegeling;
wie de wereld zo waarneemt, wordt niet gezien door Mara, de koning van de dood.

Kom, bekijk de wereld, schitterend als een Koninklijke praalwagen.
Dwazen gaan erin op; maar de wijzen hebben er geen binding mee.

Hij die eerst achteloos was, maar na voldoende nadenken waakzaam wordt,
verlicht deze wereld als de maan die achter een wolk vandaan komt.

                                                                                                                              [ Mededogen ]

            

 

 

Zarathustra

 

 

 

 

Zoroastrisch Geschrift:

 

Gatha’s van Zarathoestra, yasna 47, 3

Want, Heer, Gij zijt het, uit wie de Heilige Geest is voortgekomen.
De Heilige Geest is Uw innerlijk aspect, zoals de wereld Uw uiterlijk aspect is:
Dezelfde wereld, die Gij hebt getooid met bloeiende landstreken.
De wijze weet, dat uw uiterlijk en uw innerlijk aspect in een onafscheidelijke
eenheid zijn verbonden.
                                                                                                                              [ Zuiverheid

 

Jodendom

   

 

 

 

Joods Geschrift

 

Psalm 19, 2-5

De hemel ontvouwt de glorie van God;
het uitspansel zegt: ‘Ik kom uit zijn handen.’
Elke dag opnieuw wordt dat verkondigd,
elke nacht opnieuw wordt dat gefluisterd,
Zonder tong of taal, geen stem laat zich horen;
En toch klinkt de boodschap over heel de aarde,
reikt dat getuigenis tot het einde van de wereld.

                                                                                              [ Wet ]

                                                       

                        

 

Christendom 

  

 

 

 

Christelijk geschrift:

 

Mattheüs 6, 25-33

Daarom zeg Ik u: Wees niet bezorgd over uw leven, over wat u eten en wat u drinken zult; ook niet over uw lichaam, namelijk waarmee u zich kleden zult. Is het leven niet meer dan het voedsel en het lichaam meer dan de kleding?

Kijk naar de vogels in de lucht: zij zaaien niet en maaien niet, en verzamelen niet in schuren; uw hemelse Vader voedt ze evenwel;  gaat u ze niet ver te boven?

Wie toch van u kan met bezorgd te zijn één el aan zijn lengte toevoegen?

En wat bent u bezorgd over de kleding? Kijk naar de lelies in het veld,

hoe ze groeien; ze werken niet en spinnen niet;

en Ik zeg u dat zelfs Salomo in al zijn heerlijkheid niet gekleed ging als één van deze.

Als God nu het gras op het veld, dat er vandaag is en morgen in de oven geworpen wordt, zo bekleedt, zal Hij u niet veel meer kleden, kleingelovigen?

Wees daarom niet bezorgd en zeg niet: Wat zullen wij eten? of: Wat zullen wij drinken? of: Waarmee zullen wij ons kleden?  (Want al deze dingen zoeken de heidenen.)
Uw hemelse Vader weet immers dat u al deze dingen nodig hebt.
Maar zoek eerst het Koninkrijk van God en Zijn gerechtigheid,
en al deze dingen zullen u erbij gegeven worden.

                                                                                                                              [ Zelfopoffering ]

                                                

 

Islam

 

 

Geschrift van de ISLAM

Koran, soera 2, 163-164

En uw God is één God, er is geen God buiten Hem, de Barmhartige, de Genadevolle.
Voorwaar, in de schepping der hemelen en der aarde,  en in de wisseling van nacht en dag,

 en in de schepen die de zee bevaren, met datgene wat de mensen tot voordeel strekt;

en in het water dat Allah van de hemel neerzendt,  waarmede Hij de aarde doet herleven na haar dood en daarop alle soorten dieren verspreidt;  en in de verandering der winden;  

en in de wolken die tussen de hemel en de aarde in dienst zijn gesteld,

zijn inderdaad tekenen voor die lieden die verstandig zijn.

                                                                                                                              [ Eenheid ]

 

logo

 

 Soefisme (Gayan, Vadan, Nirtan)

 

Mystiek geschrift   

Gayan, Vadan, Nirtan

Zacht fluistert de natuur mij Uw woord in de oren.

Heel de schepping leeft op als mijn hart ontwaakt.

Natuur is het wezen zelf van de mens, daarom voelt hij zich één met de natuur.

Het werk van de mysticus is het leven te bestuderen.

Het leven zelf wordt de heilige schrift voor de ontvlamde ziel.

Hij die de natuur liefheeft, is de ware aanbidder van God.

De ware aanbidder van God zie Zijn wezen in alle vormen
en door de mensen te eerbiedigen, eerbiedigt hij God.

                                                                                                              [ Waarheid ]