header

Pagina overzicht

 

Voor een soefi is waarheid de enig ware religie.
Hij ziet die als een zee.

Voor hem zijn alle geloofsovertuigingen golven van die zee.

Hazrat Inayat Khan

                                                               

Universele erediensten van 11.00 - 12.00 uur.
Met de Universele Eredienst wordt de eenheid van religieuze idealen aanschouwelijk en ervaarbaar gemaakt.
Rond een vooraf gekozen thema, geënt op het dagelijkse leven, worden teksten gelezen uit de geschriften van de grote wereldreligies.

Op basis van deze teksten vindt een toespraak plaats.
Tijdens de dienst wisselen spreken, stilte en muziek elkaar af.
De diensten zijn voor iedereen toegankelijk.


Er zijn twee vormen van eredienst:  De formele dienst en de informele dienst.

Bij de formele dienst is een altaar opgesteld.  
Voor iedere religie wordt een kaars aangestoken als symbool van het licht dat deze religie aan de wereld brengt.

Een informele dienst heeft geen altaar en de aanwezigen zitten in een kring.
De kring symboliseert dat wij allemaal, waar we ons ook bevinden op onze innerlijke reis, gelijkwaardig zijn aan elkaar en elkaar nodig hebben op onze weg.


In ons centrum houden wij 10 diensten per jaar, waarvan 6 formeel en 4 informeel.
De erediensten zijn altijd op zondag van 11.00 - 12.00 uur

Datum: Laatste zondag van de maand (in juli en augustus is er geen dienst)

Lokatie: Huize het Oosten (Maconieke ruimte, volg bordjes Soefidienst), Jan Steenlaan 25 in Bilthoven.

Let op : Alleen op 31 maart 2019 in de Woudkapel, Beethovenlaan 21, Bilthoven

 

Eredienst op 23 december van 11.00-12.00uur. 

Spreker: Martin van der Graaff
Thema: "Jij hoort erbijt"

Verwijzingen naar verschillende geschriften:

Hindoe geschrift: (Bhagavad Gita, 10: 10-11)

Zij die onophoudelijk toegewijd zijn en die Mij met liefde vereren, geef ik spirituele wijsheid waardoor zij tot Mij komen. Wonend in hun hart vernietig ik, uit zuiver mededogen, de duisternis van hun onwetendheid door de heldere lamp van de wijsheid van binnen uit te doen ontbranden.

Boeddhistisch geschrift: (Dhammapada 10)
Wie in anderen zichzelf ziet, zal niemand kwaad doen of schade berokkenen.
Wie gelukkig wil worden en anderen in dit streven belemmert, zal het geluk nooit vinden. Want uw naaste is uw gelijke. Ook hij verlangt naar geluk.
Wie zijn medemens nooit benadeelt, zal het geluk vinden, in dit leven en in het leven erna.

Zoroastrisch geschrift: (Yasna 48: 11)
Zal er een dag aanbreken, waarop wij en onze vijanden elkaar onbevangen in de ogen zullen blikken? Dat wij tezamen als onbekommerde kinderen door uw bloeiende wijngaarden zullen wandelen?
Zal er eens een generatie opstaan van heersers, wier kracht slechts in zwakheid zal worden volbracht?

Joods geschrift: (Genesis 33: 24)
Het was nog nacht toen Jacob opstond en de Jabbok overstak op een doorwaadbare plaats. [...] Nadat hij hen (zijn familie) over de rivier had geholpen, bracht hij ook al zijn bezittingen naar de overkant. Maar zelf bleef hij achter, helemaal alleen, en er worstelde iemand met hem totdat de dag aanbrak. Toen de ander zag, dat hij het niet van hem kon winnen, raakte hij Jacob’s heup aan, en daardoor raakte Jacob’s heup bij die worsteling ontwricht. Toen zei de ander: “Laat mij gaan, het wordt al dag.” Maar Jacob zei: “Ik laat u niet gaan tenzij u mij zegent.”

Christelijk geschrift: (Lucas 2; Mattheüs 2)
Niet ver daarvandaan brachten herders de nacht door in het veld, ze hielden de wacht bij hun kudde. Opeens stond er een engel van de heer bij hen en werden ze omgeven door het stralende licht van de Heer, zodat ze hevig schrokken. De engel zei tegen hen: “Wees niet bang, want ik kom jullie goed nieuws brengen, dat het hele volk met grote vreugde zal vervullen: vandaag is in de stad van David voor jullie een redder geboren. Hij is de Messias, de Heer. Dit zal voor jullie het teken zijn: jullie zullen een pasgeboren kind vinden dat in een doek gewikkeld in een voederbak ligt.” En plotseling voegde zich bij de engel een groot hemels leger dat God prees met de woorden: “Eer aan God in de hoogste hemel, en vrede op aarde voor alle mensen die hij liefheeft.” {....}
Toen Jezus geboren was in Bethlehem in Judea, tijdens de regering van Herodes, kwamen er magiërs uit het Oosten In Jeruzalem aan. Ze vroegen: “Waar is de pasgeboren koning van de Joden? Wij hebben namelijk zijn ster zien opgaan en zijn gekomen om hem eer te bewijzen.”

Geschrift van de Islam(Soera 44: de rook)
In de naam van God, de barmhartige, de genadevolle!
Bij de geprezene, de glorierijke. Bij de Schrift die alles duidelijk maakt. Wij hebben die in een gezegende nacht doen neerdalen. Wij waarschuwen altijd weer. Daarin wordt iedere uitspraak apart genoemd, als een uitspraak van Ons. Wij zenden altijd boodschappers- een genadegave van uw Heer.

In de Gayan, Vadan, Nirtan
Wil je de ware bron van geluk ontdekken, weet dan dat zij alleen te vinden is in pijn. Wie in zijn hart een plaats inruimt voor anderen, vindt overal onderdak.

Wat doet het ertoe of Krishna Christus was, of Brahma Abraham? Er was, is en zal altijd één zijn, die God kent, de mensen liefheeft en de mensheid dient.