header

Pagina overzicht

 

Voor een soefi is waarheid de enig ware religie.
Hij ziet die als een zee.

Voor hem zijn alle geloofsovertuigingen golven van die zee.

Hazrat Inayat Khan

                                                               

Universele erediensten:
Met de Universele Eredienst wordt de eenheid van religieuze idealen aanschouwelijk en ervaarbaar gemaakt.
Rond een vooraf gekozen thema, geënt op het dagelijkse leven, worden teksten gelezen uit de geschriften van de grote wereldreligies.

Op basis van deze teksten vindt een toespraak plaats.
Tijdens de dienst wisselen spreken, stilte en muziek elkaar af.
De diensten zijn voor iedereen toegankelijk.


Er zijn twee vormen van eredienst:  De formele dienst en de informele dienst.

Bij de formele dienst is een altaar opgesteld.  
Voor iedere religie wordt een kaars aangestoken als symbool van het licht dat deze religie aan de wereld brengt.

Een informele dienst heeft geen altaar en de aanwezigen zitten in een kring.
De kring symboliseert dat wij allemaal, waar we ons ook bevinden 
op onze innerlijke reis, gelijkwaardig zijn aan elkaar en elkaar nodig hebben op onze weg.


In ons centrum houden wij 10 diensten per jaar, waarvan 6 formeel en 4 informeel.
De erediensten zijn altijd op zondag van 11.00 - 12.00 uur

Datum: Laatste zondag van de maand (in juli en augustus is er geen dienst)

Lokatie: Huize het Oosten (Maconieke ruimte, volg bordjes Soefidienst), Jan Steenlaan 25 in Bilthoven.

 

Eredienst op 29 april 2018 van 11.00-12.00uur

Spreker: Mar Yam Mildenberg

Onderwerp: "Neig uw oren naar het beste"

 

Verwijzingen naar geschriften:

 

Hindoe geschrift: Bhagavad Gita Over Toewijding XII:8-1-10:

Richt uw denken alleen op mij, laat uw rede in mij verblijven; 

later zult u dan in mij verwijlen, daar is geen twijfel aan.

Maar als uw hart niet geheel van mij is vervuld, 

probeer mij dan door yoga-oefening te vinden, Rijkdomveroveraar!

Bent u niet in staat te oefenen, doe dan uw werk voor mij; 

door uw werk aan mij op te dragen, zult u dan volmaaktheid bereiken.

 

Boeddhistisch geschrift: Dhammapada 18:

U bent de lamp die uw weg verlicht.

Treuzel niet, maak haast.

Alleen als uw licht niet vertroebeld wordt,

als het zuiver is en zonder begeerte,

kunt u het land zonder grenzen bereiken.

U bent de lamp die uw weg verlicht.

Treuzel niet, maak haast.

Verwijder, zoals een zilversmid het stof van het zilver scheidt,

beetje bij beetje alle onzuiverheden uit uw geest.

De weg vindt u niet door naar de hemel te kijken.

De weg vindt u in uw hart.

 

Zoroastrisch geschrift: Gathá’s Yasna 30:2 (de Vries) en 31:11 (van Dantzig):

Neig uw oren naar het beste.

Overdenk met een helder verstand – ieder mens voor zich – 

de twee keuzen van beslissing, 

waarlijk bedacht om uzelf tot Hem te verklaren 

vooraleer de vergelding daar is.

 

in den beginne was dat anders:

toen waren wij allen begiftigd met helderziende blik.

Want u hebt ons geschapen als wezens, 

wier bewustzijn zo helder is als kristal.

En onze ziel hebt u bekleed met een volmaakt lichaam.

Zodat wij in staat waren het goede te aanschouwen en 

volmaakt te handelen.

Toen was er voor ons geen keuze: het volmaakte was vanzelfsprekend.

 

Joods geschrift: Tenach Psalm 8:4-7:

Zie ik de hemel, het werk van uw vingers, 

de maan en de sterren door u daar bevestigd, 

wat is dan de sterveling, dat u aan hem denkt, 

het mensenkind, dat u naar hem omziet?

U hebt hem bijna een god gemaakt, 

hem gekroond met glans en glorie, 

hem toevertrouwd het werk van uw handen en 

alles aan zijn voeten gelegd: 

 

schapen, geiten, al het vee, en ook de dieren van het veld, de vogels aan de hemel, 

de vissen in de zee en alles wat trekt over de wegen des zeeën.

 

Christelijk geschrift: Mattheüs 5: 9, Openbaring 21:1-4:

Zalig zijn de vredestichters.

 

En ik zag een nieuwen hemel en een nieuwe aarde; 

want de eerste hemel, en de eerste aarde was voorbijgegaan, en de zee was niet meer.

En ik, Johannes, zag de heilige stad, het nieuwe Jeruzalem, 

nederdalende van God uit den hemel, 

toebereid als een bruid, die voor haar man versierd is.

En ik hoorde een grote stem uit den hemel, zeggende: 

Ziet, de tabernakel Gods is bij de mensen, en Hij zal bij hen wonen, 

en zij zullen Zijn volk zijn, en God Zelf zal bij hen en hun God zijn.

En God zal alle tranen van hun ogen afwissen; 

en de dood zal niet meer zijn; noch rouw, noch gekrijt, noch moeite zal meer zijn; 

want de eerste dingen zijn weggegaan.

 

Geschrift van de Islam: Koran Sura 6:12 en 54 lezen we: 

Zeg: Aan wie behoort wat in de hemelen is en op de aarde?

Zeg: Aan Allah.

Hij heeft zichzelf de barmhartigheid voorgeschreven.

Hij zal u verzamelen tot de dag der Opstanding, waaraan geen twijfel is.

Zij die zichzelf verloren hebben, zij geloven niet.

 

En wanneer tot u komen zij, die in onze tekenen geloven, zeg dan: Heil over u!

Uw Heer heeft zichzelf de barmhartigheid voorgeschreven 

voor het geval dat één uwer kwaad bedrijft in onwetendheid en 

dan berouwvol terugkeert en zich betert.

Immers, Hij is vergevend en barmhartig.

 

Soefigeschrift

Zend ons Uw vrede, o Heer,
opdat wij harmonisch mogen denken,
spreken en handelen.

Mijn intuïtie faalt nooit, 

maar ik faal wanneer ik niet naar haar luister.

O Vredestichter, 

voor u tracht vrede te brengen aan de wereld, 

maak eerst vrede in uzelf.

Hij, die geen gelegenheid voorbij laat gaan om goed te doen, 

is goed en hij, die zo’n gelegenheid aangrijpt, waar die zich voordoet, 

is nog beter, maar hij, die voortdurend uitziet naar een gelegenheid om goed te doen, 

is de beste onder de mensen.

 

Volgende vieringen op:  27-05 en 24-06-2018

 

- -