header

Pagina overzicht

 

Voor een soefi is waarheid de enig ware religie.
Hij ziet die als een zee.

Voor hem zijn alle geloofsovertuigingen golven van die zee.

Hazrat Inayat Khan

                                                               

Universele erediensten:
Met de Universele Eredienst wordt de eenheid van religieuze idealen aanschouwelijk en ervaarbaar gemaakt.
Rond een vooraf gekozen thema, geënt op het dagelijkse leven, worden teksten gelezen uit de geschriften van de grote wereldreligies.

Op basis van deze teksten vindt een toespraak plaats.
Tijdens de dienst wisselen spreken, stilte en muziek elkaar af.
De diensten zijn voor iedereen toegankelijk.


Er zijn twee vormen van eredienst:  De formele dienst en de informele dienst.

Bij de formele dienst is een altaar opgesteld.  
Voor iedere religie wordt een kaars aangestoken als symbool van het licht dat deze religie aan de wereld brengt.

Een informele dienst heeft geen altaar en de aanwezigen zitten in een kring.
De kring symboliseert dat wij allemaal, waar we ons ook bevinden 
op onze innerlijke reis, gelijkwaardig zijn aan elkaar en elkaar nodig hebben op onze weg.


In ons centrum houden wij 10 diensten per jaar, waarvan 6 formeel en 4 informeel.
De erediensten zijn altijd op zondag van 11.00 - 12.00 uur

 

Datum: Laatste zondag van de maand (in juli en augustus is er geen dienst)

Lokatie: Huize het Oosten (Maconieke ruimte, volg bordjes Soefidienst), Jan Steenlaan 25 in Bilthoven.

Let op: Alleen op 25 februari 2018 in de Woudkapel *, Beethovenlaan 21 te Bilthoven.

 

Vieringen op:
2018: 28-01, 25-02 (* in de Woudkapel). 25-03, 29-04, 27-05 en 24-06-2018

 

Aanstaande viering:  zondag 28 januari 2018 van 11.00 - 12.00 uur

Spreker: Michaël Schouwenaar
Onderwerp: "Verbonden door Vertrouwen"

 

Verwijzingen naar de geschriften:

 

Hindoe geschrift

Kalm, onbevreesd, onwrikbaar in zijn gelofte van Brahmachari, zijn denken beheersend, zijn gedachten gericht op Mij, harmonisch streven naar Mij als Allerhoogste.
De yogi, die aldus steeds gericht is op het Zelf, wiens denken beheerst is, komt tot vrede; komt tot het allerhoogste Nirvana dat in Mij is.

 

Boeddhistisch geschrift

Wat heeft het voor nut heilige geschriften te lezen en verheven woorden te spreken als u niet in staat bent ernaar te leven? Bent u ook zo’n herder die andermans schapen telt en zelf nergens in deelt?
Wie weinig heilige geschriften leest, er weinig over praat, maar handelt overeenkomstig de levenswet, breekt met oude gewoonten, hartstocht, haat en waanideeën, zal waarheid ontdekken en vrede vinden. Hij zal er samen met anderen in delen.

 

Zoroastrisch geschrift

Waarheid, Geest, Goede Denken, Ahoera: voor ons zijn het stralen, toch zijn zij het Ene Licht. Dat zoeken wij, wees ons nabij en help ons!

Door toewijding wordt de mens heilig; een toegewijd mens bevordert de Waarheid door zijn gedachten, zijn woorden, zijn daden, zichzelf. Door het Goede Denken zal Mazda zijn rijk vestigen. Daarnaar verlang ik.

 

Joods geschrift

Waarlijk, mijn ziel, keer u stil tot God, want van Hem is mijn verwachting; Waarlijk, Hij is mijn rots en mijn heil, mijn burcht, ik zal niet wankelen.
Op God rust mijn heil en mijn eer, mijn sterke rots, mijn schuilplaats is in God. Vertrouwt op Hem te allen tijde, o volk, stort uw hart uit voor zijn aangezicht; God is ons een schuilplaats.

 

Christelijk geschrift

En Ik zeg u: Bidt en u zal gegeven worden; zoekt en gij zult vinden; klopt en u zal open gedaan worden. Want een ieder, die bidt, ontvangt en wie zoekt, vindt en wie klopt , hem zal open gedaan worden.

 

Geschrift van de Islam

Iedereen, man of vrouw, die doet wat goed is en gelovig is, zal de Hof betreden en zal geen enkel onrecht worden aangedaan.
En wie is beter in godsdienst dan zij die zichzelf overgeven aan God, en goed doen, en de weg van Abraham volgen door God te zoeken? Want God koos Abraham tot vriend.

En aan God behoort wat in de hemelen en wat op aarde is; en God omvat alle dingen.

 

Mystiek geschrift

Geef alles wat je hebt, neem alles wat je wordt gegeven. Alles wordt één, voor wie de werkelijkheid steeds meer doorgrondt.
De sleutel tot geluk is liefde voor God. Om tot goddelijke volmaaktheid te komen moet de mens zijn onvolmaakte zelf loslaten. Het hart van de mens is de enige bron van geluk.

Wat van God komt is voor iedereen bestemd.
Ben ik niet geboren, God, alleen om U te vinden? Sterf ik niet alleen, God, om tot U te komen?

Vul mijn hart met Uw goddelijke schoonheid, zoals U de ruimte vult met de pracht van Uw wonderbare schepping.

God, U bent het antwoord op iedere vraag.

 

 

 

 

- -